Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 68539-2016

Beknopt weergeven

01/03/2016    S42    Europees Parlement - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg

2016/S 042-068539

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Ter attentie van: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://europarl.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: unité des contrats et marchés publics
Ter attentie van: bureau SDM G03033

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Straatsburg, Frankrijk.

NUTS-code FR421

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 99

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 42
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09310000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Niet van toepassing.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de ontwerpraamovereenkomst.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie het bestek.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie het bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de inschrijvers moeten het bewijs leveren dat zij beschikken over alle nodige machtigingen, overeenkomstig de bepalingen van decreet nr. 2011-1457 van 7.11.2011 betreffende de machtiging voor de aankoop van elektriciteit om deze vervolgens door te verkopen, evenals alle verschenen of nog te verschijnen wetteksten die erop betrekking hebben.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de inschrijvers moeten het bewijs leveren dat zij beschikken over alle nodige machtigingen, overeenkomstig de bepalingen van decreet nr. 2011-1457 van 7.11.2011 betreffende de machtiging voor de aankoop van elektriciteit om deze vervolgens door te verkopen, evenals alle verschenen of nog te verschijnen wetteksten die erop betrekking hebben.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
4.4.2016
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11.4.2016 - 10:00

Plaats:

Europees Parlement, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANKRIJK.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: u mag de opening vanaf 10:00 bijwonen in het gebouw Winston Churchill. Maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver mag aan de opening deelnemen. U wordt verzocht 2 werkdagen vóór de opening per e-mail (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) de naam van uw bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de vertegenwoordiger mee te delen zodat zijn pasje kan worden klaargemaakt. Uw vertegenwoordiger moet een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Meervoudige raamovereenkomst met hernieuwde oproep tot mededinging:
meervoudige raamovereenkomst: in geval van gunning van de opdracht wordt een raamovereenkomst met einddatum 31.12.2017, eventueel verlengd voor maximaal 24 maanden, ondertekend met elk van de inschrijvers die aan de uitsluitings- en selectiecriteria voldoen en die kunnen bewijzen dat ze beschikken over alle nodige machtigingen, overeenkomstig de bepalingen van decreet nr. 2011-1457 van 7.11.2011 betreffende de machtiging voor de aankoop van elektriciteit om deze vervolgens door te verkopen, evenals alle verschenen of nog te verschijnen wetteksten die erop betrekking hebben.
Hernieuwde oproep tot mededinging: bij een specifieke bestelling worden alle economische actoren die een raamovereenkomst met het Europees Parlement hebben ondertekend, uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen. Deze zal worden beoordeeld op basis van de gunningscriteria vermeld in punt 6 van de administratieve bepalingen van het bestek. Vervolgens zal een specifieke leveringsovereenkomst met een looptijd van 18 maanden worden ondertekend met de contractant die de inschrijving met de laagste prijs heeft ingediend. Het Europees Parlement kan overgaan tot een nieuwe hernieuwde oproep tot mededinging voor de ondertekening van een tweede specifieke leveringsovereenkomst met een maximale looptijd van 24 maanden.
Mogelijkheid om terug te vallen op gereguleerde toegang tot stroom uit bestaande kerncentrales (ARENH: Accès régulé à l'électricité nucléaire historique):
in de context van een prijs die volledig binnen de marktwaarde ligt, behoudt het Europees Parlement zich het recht voor om terug te vallen op ARENH. In voorkomend geval wordt de optie ten laatste op 31 oktober van het jaar N-1 uitgeoefend zodat ze in werking kan treden op 1 januari van het jaar N.
Het terugvallen op ARENH komt tot stand doordat het Europees Parlement aan de contractant een aangetekend schrijven stuurt:
— een dienstorder dat het terugvallen op ARENH bevestigt,
— een dienstorder dat de baseloadprijs voor doorverkoop van het blok dat wordt gevormd door ARENH bepaalt.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18.2.2016