Služby - 68690-2019

13/02/2019    S31    Európska komisia - Služby - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné 

Taliansko-Ispra: Výberové konanie na koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

2019/S 031-068690

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, Directorate E Space, Security and Migration – Unit JRC E3 Cyber and Digital Citizens' security
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Tatjana TAVCAR
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výberové konanie na koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

Referenčné číslo: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Komisia vo svojej stratégii spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems) do roku 2019 [COM (2016) 766] predpokladá niekoľko dôležitých krokov s cieľom umožniť nasadenie služieb C-ITS v Európe. Jednou z kľúčových činností stratégie je návrh a implementácia systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ na autenticitu a integritu všetkých správ C-ITS v Únii. Komisia ďalej oznámila, že v rámci stratégie mobility budúcnosti [COM(2018) 283] implementuje „pilotný projekt spoločných celoeurópskych infraštruktúr a procesov počítačovej bezpečnosti potrebných na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu“. Právna istota systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ sa poskytne prostredníctvom delegovaného nariadenia C-ITS v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/EU v roku 2019. Vďaka tomuto obstarávaniu zavedie a v plnom rozsahu sprevádzkuje vybraný dodávateľ v mene Európskej komisie koreňový certifikačný orgán C-ITS EÚ, registračný orgán a povoľovací orgán v súlade s osvedčením a dokumentmi bezpečnostnej politiky systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48810000 Informačné systémy
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
48700000 Obslužné programy softvérových balíkov
72210000 Programovanie softvérových balíkov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa a pracoviská spoločného výskumného centra.

II.2.4)Opis obstarávania:

Plánuje sa otvorenie verejnej súťaže s cieľom uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
19/03/2019

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie slúži iba na informačné ciele.

Účastníkov trhu vyzývame, aby zvážili žiadosť o informácie na nasledujúcom odkaze https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_ROOT_CA a odpovedali na všetky otázky.

Respondenti budú informovaní o tom, kedy (či) sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejní a kedy (či) sa vypíše výzva.

Upozorňujeme, že registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou na predloženie ponuky v prípade vypísania výzvy. Účasť je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby v rozsahu dohôd EÚ, ako aj pre všetky fyzické a právnické osoby so sídlom v tretej krajine, ktorá má špeciálnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania za podmienok stanovených v takejto dohode.

Zaregistrovanie záujmu nezakladá žiadne zákonné právo na pridelenie obstarávania ani nevytvára oprávnené očakávanie jeho pridelenia. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevypísať plánované konanie alebo zrušiť či ukončiť bez náhrady akékoľvek konanie vypísané na základe tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o nevypísaní výzvy na súťaž. Pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie sa neposkytnú žiadne dodatočné informácie.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/02/2019