Diensten - 68954-2018

Beknopt weergeven

14/02/2018    S31    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2018/S 031-068954

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsWspt-Comrcl-Subs@mod.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34510000, 35500000, 42410000, 50240000, 50246000, 50700000, 55100000, 55500000, 60000000, 63120000, 63521000, 63723000, 64122000, 65000000, 71311300, 77314000, 79520000, 79710000, 79811000, 90000000, 98363000

Beschrijving
Schepen .
Oorlogsschepen en bijbehorende delen .
Hijs-, hef- en transportuitrusting .
Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting .
Onderhoud van havenuitrusting .
Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen .
Hoteldiensten .
Kantine- en cateringdiensten .
Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval) .
Opslag- en magazijndiensten .
Dienstverlening door bevrachtingsagentschap .
Afmeerdiensten .
Interne kantoorbodediensten .
Openbare voorzieningen .
Adviezen inzake infrastructuur .
Onderhoud van terreinen .
Reprografiediensten .
Beveiligingsdiensten .
Digitale drukkerijdiensten .
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu .
Duikdiensten .
II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 31.3.2020