Varer - 69555-2020

12/02/2020    S30    Varer - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Offentligt udbud 

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2020/S 030-069555

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Boysen-Kleist
E-mail: statensindkob@modst.dk
Telefon: +45 33928000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115344362.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (Oracle-aftalen)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder på vegne af hele staten en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer, jf. også beskrivelsen i punkt II.2.4).

Rammeaftalens kunder er statslige institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten.

Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Forsvarsministeriets koncern, Skatteministeriets koncern, Rigspoliti og Styrelsen for It og Læring bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen i forbindelse med køb af vedligeholdelse og service og tilkøb til statens Oracle-programmer. Dog er der ved køb af produkter, der har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Ved køb af IaaS til statens Oracle-programmer er der ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Øvrige statslige institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende rammeaftalen. Se om partstatus i materialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 322 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48820000 Servere
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter indkøb af produkterne vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer.

Kunden kan således købe vedligeholdelse og service til statens Oracle-programmer, ligesom kunden kan forøge sin ret til at benytte statens Oracle-programmer (tilkøb) ved køb på rammeaftalen. Endelig kan kunden på rammeaftalen købe IaaS i relation til statens Oracle-programmer, dvs. at kunden kan købe en online-tjeneste, som giver kunden adgang til grundlæggende it-infrastruktur (fx servere, storage og netværk), hvorpå statens Oracle-programmer kan installeres og afvikles. Det indebærer, at en kunde, som har licens til et af statens Oracle-programmer, kan købe følgende produkter i relation til det pågældende program: vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS, jf. i øvrigt rammeaftalens definition heraf.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af kontraktens genstand. En nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, herunder i kravspecifikationen (bilag 1 til rammeaftalen).

Kundernes bestillinger baseret på rammeaftalen vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (dvs. direkte tildeling, jf. udbudsloven § 99).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kontrakts- og licensvilkår / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 200-485367
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (Oracle-aftalen)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Telefon: +45 70252550
Fax: +45 44835001
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 250 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 322 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2020