Usługi - 69609-2019

13/02/2019    S31

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2019/S 031-069609

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II nr 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Skarżyńska
E-mail: agnieszka.skarzynska@arimr.gov.pl
Tel.: +48 225950065
Faks: +48 223185411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arimr.gov.pl
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup ATiK licencji Oracle

II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup ATiK licencji Oracle

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 32 520 325.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ATiK licencji Oracle.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania III kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/08/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup ATiK dla oprogramowania/LIDS z obszaru GIS.

II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup ATiK dla oprogramowania/LIDS z obszaru GIS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ATiK dla oprogramowania/LIDS z obszaru GIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania IV kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/11/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu Contact Center.

II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa systemu Contact Center.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 550 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa systemu Contact Center.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania III kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/08/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup ATiK licencji Cisco dla Call Manager.

II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup ATiK licencji Cisco dla Call Manager.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ATiK licencji Cisco dla Call Manager.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania I kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i utrzymanie Systemu EBS.

II.1.2)Główny kod CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa i utrzymanie Systemu EBS

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa i utrzymanie Systemu EBS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania I kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi ubezpieczenia dla samochodów eksploatowanych w ARiMR, których okres rocznego ubezpieczenia przypada w terminie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020r.

II.1.2)Główny kod CPV
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi ubezpieczenia dla samochodów eksploatowanych w ARiMR, których okres rocznego ubezpieczenia przypada w terminie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 876 831.54 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi ubezpieczenia dla samochodów eksploatowanych w ARiMR, których okres rocznego ubezpieczenia przypada w terminie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania I kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą FOTO i inspekcją terenową na terenie 16 województw.

II.1.2)Główny kod CPV
71355000 Usługi pomiarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą FOTO i inspekcją terenową na terenie 16 województw.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 24 390 240.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą FOTO i inspekcją terenową na terenie 16 województw.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy sekcji II.1.6) - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z możliwością składania ofert częściowych jednakże na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia nie posiada wiedzy umożliwiającej określenie liczby części oraz zakresu poszczególnych części.

2. Dotyczy sekcji II.3 - Przewidywany termin wszczęcia postępowania I kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/02/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie okresowego wsparcia Biur Kontroli na Miejscu pracownikami z agencji pracy tymczasowej na realizację zadań kontrolnych.

II.1.2)Główny kod CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pozyskanie okresowego wsparcia Biur Kontroli na Miejscu pracownikami z agencji pracy tymczasowej na realizację zadań kontrolnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 252 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Pozyskanie okresowego wsparcia Biur Kontroli na Miejscu pracownikami z agencji pracy tymczasowej na realizację zadań kontrolnych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy sekcji II.1.6) - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z możliwością składania ofert częściowych jednakże na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia nie posiada wiedzy umożliwiającej określenie liczby części oraz zakresu poszczególnych części.

2. Dotyczy sekcji II.3 - Przewidywany termin wszczęcia postępowania I kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prowadzenie i optymalizcja LPIS w zakresie opracowania ortofotomapy na podstawie scen satelitarnych (ORTO_SAT_2020-2021).

II.1.2)Główny kod CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Prowadzenie i optymalizcja LPIS w zakresie opracowania ortofotomapy na podstawie scen satelitarnych (ORTO_SAT_2020-2021).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 813 008.13 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie i optymalizcja LPIS w zakresie opracowania ortofotomapy na podstawie scen satelitarnych (ORTO_SAT_2020-2021).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy sekcji II.1.6) - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z możliwością składania ofert częściowych jednakże na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia nie posiada wiedzy umożliwiającej określenie liczby części oraz zakresu poszczególnych części.

2. Dotyczy sekcji II.3. - Przewidywany termin wszczęcia postępowania III kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/08/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Weryfikator Jakości Danych (WJD5) - wykonanie kontroli jakości i produkcyjne wdrożenie danych systemu identyfikacji działek rolnych LIPIS/GIS.

II.1.2)Główny kod CPV
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Weryfikator Jakości Danych (WJD5) - wykonanie kontroli jakości i produkcyjne wdrożenie danych systemu identyfikacji działek rolnych LIPIS/GIS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 252 032.52 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Weryfikator Jakości Danych (WJD5) - wykonanie kontroli jakości i produkcyjne wdrożenie danych systemu identyfikacji działek rolnych LIPIS/GIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy sekcji II.1.6) - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z możliwością składania ofert częściowych jednakże na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia nie posiada wiedzy umożliwiającej określenie liczby części oraz zakresu poszczególnych części.

2. Dotyczy sekcji II.3. - Przewidywany termin wszczęcia postępowania IV kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/11/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim.

II.1.2)Główny kod CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 680 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania lokali Biur Powiatowych i Oddziału Regionalnego oraz terenów zewnętrznych (Oddział Mazowiecki).

II.1.2)Główny kod CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi sprzątania lokali Biur Powiatowych i Oddziału Regionalnego oraz terenów zewnętrznych (Oddział Mazowiecki).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 899 629.26 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90620000 Usługi odśnieżania
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi sprzątania lokali Biur Powiatowych i Oddziału Regionalnego oraz terenów zewnętrznych (Oddział Mazowiecki).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania III/IV kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania obiektów z dojazdem grup interwencyjnych do obiektów Zamawiającego (Mazowiecki OR).

II.1.2)Główny kod CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania obiektów z dojazdem grup interwencyjnych do obiektów Zamawiającego (Mazowiecki OR).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 259 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania obiektów z dojazdem grup interwencyjnych do obiektów Zamawiającego (Mazowiecki OR).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.3.- Przewidywany termin wszczęcia postępowania III/IV kwartał 2019r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2019