Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 69755-2019

13/02/2019    S31

България-Костинброд: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

2019/S 031-069755

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. Охрид № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова — заместник-кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/20177
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/20177
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 по ОП „Околна среда“ 2014—2020 г.“

Референтен номер: ОП-2019-2
II.1.2)Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда осигуряване на външна експертна помощ при организацията и управлението на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 от 4.6.2018 г. по ОП „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне по процедура BG 16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на конкретен бенефициент община Костинброд — водеща община, и общини партньори — Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 094 400.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

град Костинброд, Община Костинброд, Област София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката като част от задълженията си избраният изпълнител ще разработи документации за провеждането на следните обществени поръчки:

1. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Костинброд“, вкл. съпътстващата инфраструктура.

2. Доставка и монтаж (пускане в експлoатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране и инсталацията за предварително третиране, разположени на територията на община Костинброд.

3. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на община Сливница“, включително съпътстващата инфраструктура.

4. Доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на община Сливница.

5. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на община Своге“, включително съпътстващата инфраструктура.

6. Доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на община Своге.

7. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд, и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта.

8. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Сливница, и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта.

9. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге, и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта.

10. Избор на оператор за експлоатация на обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Костинброд“.

11. Избор на оператор за експлоатация на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на община Сливница“.

12. Избор на оператор за експлоатация на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на община Своге“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Кп — качество на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 094 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд” № BG16M1OP002-2.002-0009-C01.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 1 000 000 (един милион) BGN без вкл. ДДС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икономическо и финансово състояние участниците попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а) от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за доказване на изискването участниците следва да представят 1 или няколко от следните документи:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, с който да покрие поставеното от възложителя изискване.

Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. Под сходна с предмета на настоящата обществена поръчка услуга се разбира изпълнение на услуга/и, свързана/и с управление на проект/и и/или програми или еквивалентна дейност.

2. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност, който да бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, включващ следните позиции:

— експерт „Юрист“ — да притежава висше образование в професионално направление „Право“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент,

— експерт „Финансист“ — да притежава висше образование в професионално направление „Икономика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент,

— експерт „Мониторинг и докладване по проекта“ — да притежава висше образование в професионално направление „Икономика“, „Право“ и/или в областта „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент,

— експерт „Информация и комуникация на проекта“ — да притежава висше образование в професионално направление „Икономика“, „Право“, „Администрация и управление“ и/или в областта „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент.

Едно лице от изискуемия персонал на участника няма право да изпълнява 2 или повече функции и да заема повече от 1 позиция в екипа.

3. Участникът трябва да приложи система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация, съобразен с предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискуемата информация относно изискването за изпълнена минимум 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП съгласно описаното в нея. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за доказване на горепосоченото участникът представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Изискуемата информация относно изискването за персонал от лица с професионална компетентност, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6, буква „а“ от ЕЕДОП съгласно описаното в нея. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за доказване на горепосоченото изискване към персонала участникът трябва да представи списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

3. Изискуемата информация относно изискването за прилагане система за управление на качеството участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП съгласно описаното в него. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за доказване на горепосоченото, участникът представя заверено копие на сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация, съобразен с предмета на поръчката, който трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/03/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/03/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. Костинброд, п. к. 2230, ул. „Охрид“ № 1, етаж 2, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролир. от тях лица и техните действителни собственици. Информ. относно липсата или наличието на изброените обстоятелства се попълва в ЕЕДОП, част III, съотв. полета в раздел А, Б, В и Г.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

— участници, свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя максимална прогнозна стойност на поръчката,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

Участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигоровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към предмета на поръчката, както следва:

— отн. задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: тел. +359 70018700, www.nap.bg,

— отн. обстоятелствата, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2, тел. +359 28119443, https://www.mlsp.government.bg/,

— отн. обстоятелствата, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: гр. София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел. +359 29406331, http://www.moew.government.bg/.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

— парична сума, внесена по банков път: IBAN BG11UNCR96603369039111, BIC UNCRBGSF, банка „УниКредит Булбанк“.

— банкова г-ция в оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка, със срок на валидност мин. 30 дни повече от срока, предложен за изпълнение на поръчката. Тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълж. по д-ра.

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Всички разходи по скл. на застраховката са за сметка на изпълнителя. Той е длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя, за да поддържа застрахователно покритие в размер на 3 % от стойността на договора за срока на неговото действие и мин. 30 дни след изтичането му, така че размерът на получената от възложителя г-ция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане, банковата гаранция или застраховката, изрично се посочва предметът на ОП, за която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ или „банкова гаранция“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при общинска администрация — община Костинброд
Пощенски адрес: ул. Охрид № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/20177
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/02/2019