Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 70158-2016

Компактен изглед

02/03/2016    S43

Бeлгия-Брюксел: Предварително информационно обявление 2016 на ENV

2016/S 043-070158

 1.Възлагащ орган:

Европейска комисия, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ. Тел. (+32-2-296.00.08). Електронна поща: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Планирани обществени поръчки 2016:

ENV A.1 – екологични иновации и циркулярна икономика:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
Проучване за въвеждане на EMAS – по-нататъшна интеграция на EMAS в законодателството на ЕС и националното законодателство, разработки на регулаторни облекчения и актуализиране на дерогации на МСП; април 2016; 150 000; SER;
осъществяване на схемата за екомаркировка на ЕС в областта на представляване на заинтересовани лица; април 2016; 120 000; SER;
осъществяване и оценяване на съответствието на член 11.1 от Регламента за екомаркировката на ЕС; юни 2016; 100 000; SER;
подкрепа за потенциални политики, прилагащи методи относно екологичен отпечатък; май 2016; 100 000; SER.
разработване на 24 модела относно правилата за категорията на отпечатъка на продуктите върху околната среда (PEFCR) и 2 модела за правилата на сектора относно отпечатъка на организациите върху околната среда (OEFSR); април 2016; 280 000; SER;
комуникация и популяризиране на инструменти и политики на циркулярна икономика (комуникация относно екомаркировката на ЕС, EMAS, проверка на технологии в областта на околната среда и екологични иновации); юни 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – управление на отпадъци и рециклиране:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
проучване относно PCB (полихлориран бифенил); май 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 – химикали:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
научна и техническа помощ за по-нататъшно разработване и поддръжка на показатели за мониторинг на екологични и здравни ползи на REACH; юни 2016; 250 000; ETU;
изследване в подкрепа на формулиране и оценка на стратегия за нетоксична среда; май 2016; 200 000; ETU.
проучване относно правни и политически въпроси в областта на интерфейс за химикали-продукти-отпадъци, свързан с циркулярната икономика; юни 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 – селско стопанство, гори и почва:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
подкрепа за осъществяването на тематичната стратегия за почвите; април 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – биоразнообразие:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
техническа и научна подкрепа във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове; април 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
инвазивни чужди видове – разработване на оценки на риска за справяне с приоритетни видове и подобряване на превенцията; юни 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
техническа помощ, свързана с цел 2 на стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. – поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги; май 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
платформа за бизнес и биоразнообразие; май 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
техническа подкрепа за по-нататъшното разработване на отчетност за природните богатства; май 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – природа:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
техническа и научна подкрепа за прилагането на Директивите за птиците и местообитанията; април 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
контрол за оценяване на проверка за пригодност; април 2016; 500 000; SER.
оценка на основните движещи механизми за успешното прилагане на директивите относно околна среда; май 2016; 125 000; ETU;
Схема за възлагане на Натура 2000; април 2016; 1 200 000 (600 000 x 2; SER;
смекчаване на нови инфекциозни болести по земноводните, за да се противодейства на загубата за европейското биоразнообразие, както беше поискано от Директивата за местообитанията; май 2016; 900 000; SER;
намаляване на влиянието на вятърните турбини и друго развитие на възобновяемата енергия върху популациите на прилепи, птици и морски животни и техните миграционни маршрути; юни 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – вода:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
оценка, преглед и развитие на политиката за водите на ЕС; март 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 години); FRA;
икономическо проучване относно ползите от политиката относно водите на ЕС и разходи при неизпълнение; април 2016; 500 000; SER;
функциониране на секретариата на EIP (относно водата); март 2016; 500 000; SER;
оценка на политическите възможности за устойчиво управление на хранителни вещества; април 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 – морска среда и водна промишленост:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
поръчка за услуги за подкрепа при прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и на Съвета); март 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
поръчка за услуги за подкрепата на дейности, свързани с политиката на ЕС относно интегрирано управление на крайбрежието и пространствено морско планиране; март 2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
рамков договор за услуги, свързан с координацията между различните морски региони в прилагането на екосистемния подход; март 2016; 8 000 000 (4 000 000 × 2); FRA;
рамков договор за услуги, подкрепящи постигането на добро състояние на околната среда на морските води съгласно Рамковата директива за морска стратегия; март 2016; 12 000 000 (6 000 000 × 2); FRA.
ENV C.3 – въздух:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
подкрепа за европейския форум за чист въздух и експертни групи; май 2016; 275 000; SER;
създаване на възможности за оценка на качеството/контрол на качеството за списъци на емисии; февруари 2016; 1 000 000; SER;
текуща практика, приложена в действие, за доставчиците на корабни горива и опции за подобряване; юни 2016; 75 000; SER;
подкрепа за диалози между държавите за чист въздух; февруари 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 – прилагане на законодателство, кохезионна политика и европейски семестър, група 2:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
сътрудничество с националните съдии в областта на законодателството за околната среда; април 2016; 1 200 000 (за 4 години); FRA.
ENV D.3 – прилагане на законодателство, кохезионна политика и европейски семестър, група 3:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
проверка на съответствието на мерките, предприети от държавите-членки за въвеждане на директивите в областта на околната среда и техническа оценка на прилагането от страна на държавите-членки на приложимото законодателство на ЕС относно околната среда (партида 1 и партида 2); март 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 за партида 1) (200 000 x 4 за партида 2); FRA (4 години).
ENV D.4 – управление, информация и докладване:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
рамков договор относно административна, техническа и правна подкрепа за прилагане на инструменти и политики за управление на околната среда; февруари; 6 000 000 за 4 години; FRA.
ENV E.1 – международни, регионални и двустранни отношения:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
проучване относно екологичното въздействие на потреблението на палмово масло и на съществуващите стандарти за устойчивост; май 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 – глобална устойчивост, търговия и многостранни споразумения:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
изпълнение на задълженията на Комисията съгласно Регламента на ЕС относно достъпа до генетични ресурси и споделяне на ползите; юни 2016; 130 000; SER;
мониторинг на прилагането и изпълнението на разпоредбата на ЕС за търговия с диви животни и растения; март 2016; 350 000; SER.
помощни услуги за прилагане на Регламента за FLEGT и на Регламента на ЕС за дървения материал; април 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 – ефективност на ресурсите и икономически анализ:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
разработване на набор от показатели на циркулярна икономика; май 2016; 150 000; SER;
всеобщо моделиране на околната среда и екологичните политики (OMEEP); май 2016; 300 000; ETU;
разработване на интернет платформа в целия ЕС за неконвенционални изкопаеми горива; май 2016; 250 000; SER;
подкрепа за стратегия по консултиране относно регулаторни и/или нерегулаторни мерки, които да бъдат разработени след прегледа на ефективността на Препоръка на Комисията от 22.1.2014 относно минимални принципи за изследване и производство на въглеводороди (като например шистов газ), като се използва хидравлично раздробяване с голям обем (2014/70/ЕС); май 2016; 100 000; SER;
прилагане на заключенията от прегледа на ефективността на Препоръка на Комисията (2014/70/EС); май 2016; 320 000; SER;
ефективност на ресурсите и работни места; май 2016; 190 000; SER;
нови бизнес модели и колаборативна икономика; май 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 – познания, рискове и градска среда:
заглавие на проекта; очакван месец на публикация; индикативен бюджет EUR; вид на поръчката (SER, ETU или FRA):
поръчка за известяване на новини относно науката за политика в областта на околната среда; февруари 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
методологична рамка за идентифициране на възникващите рискове за околната среда; март 2016; 100 000; ETU.