Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 70158-2016

Vis forkortet udgave

02/03/2016    S43

Belgien-Bruxelles: ENV forhåndsmeddelelse 2016

2016/S 043-070158

 1.Ordregivende myndighed:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIEN. Tlf. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Påtænkte indkøb 2016:

ENV A.1 — Økoinnovation og cirkulær økonomi:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
EMAS-gennemførelsesundersøgelse — yderligere integrering af EMAS i EU's og national lovgivning, fremme af enklere regler og opdatering af undtagelser for SMV'er; april 2016; 150 000; tjenesteydelse
gennemførelse af EU's økomærkningsordning i forbindelse med interessentrepræsentation; april 2016; 120 000; tjenesteydelse
gennemførelse og vurdering af efterlevelse af artikel 11, første punktum, i forordning om EU's økologimærke; juni 2016; 100 000; tjenesteydelse
støtte til potentielle politikker til gennemførelse af miljøaftryksmetoder; maj 2016; 100 000; tjenesteydelse
udvikling af 24 PEFCR- (regler for en produktkategoris miljøaftryk) og 2 OEFSR-modeller (sektorregler for organisationers miljøaftryk); april 2016; 280 000; tjenesteydelse
meddelelse om og fremme af instrumenter og politikker for cirkulær økonomi (meddelelse om EU's økomærkning, EMAS, verificering af miljøteknik og økoinnovation); juni 2016; 1 200 000 (300 000 × 4); tjenesteydelse.
ENV A.2 — Affaldsforvaltning og genbrug:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
undersøgelse af PCB; maj 2016; 170 000; undersøgelse.
ENV A.3 — Kemikalier:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
videnskabelig og teknisk bistand i forbindelse med videreudvikling og vedligeholdelse af indikatorer til overvågning af miljø- og sundhedsfordelene ved REACH; juni 2016; 250 000; undersøgelse
undersøgelse til støtte for formulering og evaluering af den ikke-giftige miljøstrategi; maj 2016; 200 000; undersøgelse
undersøgelse af de juridiske og politiske problemer ved grænsefladen mellem kemikalier over produkter til affald i relation til den cirkulære økonomi; juni 2016; 250 000; undersøgelse.
ENV B.1 — Landbrug, skovbrug og jordbund:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
støtte til gennemførelsen af temastrategien for jordbundsbeskyttelse, april 2016; 360 000 (120 000 × 3); tjenesteydelse.
ENV B.2 — Biodiversitet:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22.10.2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, april 2016; 1 350 000 (450 000 × 3); tjenesteydelse
invasive fremmede arter — udarbejdelse af risikovurderinger til at håndtere prioriterede arter og fremme forebyggelse; juni 2016; 900 000 (300 000 × 3); undersøgelse
teknisk støtte i forbindelse med mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 — vedligeholdelse og genoprettelse af økosystemer og økosystemtjenester, maj 2016; 870 000 (290 000 × 3); tjenesteydelse
platform for erhverv og biologisk mangfoldighed; maj 2016; 300 000 (150 000 × 3); tjenesteydelse
teknisk bistand til videreudvikling af naturkapitalregnskaber; maj 2016; 420 000 (140 000 × 3); tjenesteydelse.
ENV B.3 — Natur:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
teknisk og videnskabelig bistand til gennemførelse af fugle- og habitatdirektiverne; april 2016; 1 800 000 (600 000 × 3); tjenesteydelse
opfølgning på kvalitetskontrolevalueringen; april 2016; 500 000; tjenesteydelser
vurdering af de vigtigste drivkræfter for vellykket gennemførelse af naturdirektiverne; maj 2016; 125 000; undersøgelse
ordning for tildeling af Natura 2000; april 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); tjenesteydelse
afbødning af nye smitsomme sygdomme hos padder til at udligne tab af europæisk biodiversitet som krævet i habitatdirektivet; maj 2016; 900 000; tjenesteydelse
afbødning af konsekvenserne af vindmøller og anden udvikling af vedvarende energi for bestande af flagermus, fugle og havdyr og deres trækruter; juni 2016; 1 000 000; tjenesteydelse.
ENV C.1 — Vand:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik; marts 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 år); rammekontrakt
økonomisk undersøgelse vedrørende fordele ved EU's vandpolitik og omkostningerne ved manglende gennemførelse; april 2016; 500 000; tjenesteydelse
drift af sekretariatet for europæisk innovationspartnerskab (vedr. vand); marts 2016; 500 000; tjenesteydelse
vurdering af politikalternativer for bæredygtig forvaltning af næringsstoffer; april 2016; 300 000; tjenesteydelse.
ENV C.2 — Havmiljø og drikkevandsindustrien
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
tjenesteydelseskontrakt om bistand til gennemførelse af havstrategirammedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF); marts 2016; 1 500 000 (500 000 x 3), tjenesteydelse
tjenesteydelseskontrakt om støtte til aktiviteter i forbindelse med EU's politik vedrørende integreret kystforvaltning og maritim fysisk planlægning; marts 2016; 600 000 (200 000 × 3); tjenesteydelse
rammekontrakt om tjenesteydelser med forbindelse til koordinering mellem de forskellige maritime regioner ved gennemførelsen af økosystemtilgangen; marts 2016; 8 000 000 (4 000 000 × 4); rammekontrakt
rammekontrakt om tjenesteydelser til støtte for opnåelsen af god miljøtilstand i havområder i henhold til havstrategirammedirektivet; marts 2016; 12 000 000 (6 000 000 × 4); rammekontrakt.
ENV C.3 — Luft:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
støtte til det europæiske forum for ren luft og ekspertgrupper; maj 2016; 275 000; tjenesteydelse
kapacitetsopbygning for kvalitetssikring/kvalitetskontrol af emissionsoversigter; februar 2016; 1 000 000; tjenesteydelse
nuværende praksis for håndhævelsesforanstaltninger over for leverandører af skibsbrændstof og muligheder for forbedring; juni 2016; 75 000; tjenesteydelse
støtte til landedialoger om ren luft; februar 2016; 520 000; tjenesteydelse.
ENV D.2 — Håndhævelse, samhørighedspolitikken og det europæiske semester, klynge 2:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
samarbejde med nationale dommere om miljølovgivning; april 2016; 1 200 000 (over 4 år); rammekontrakt.
ENV D.3 — Håndhævelse, samhørighedspolitikken og det europæiske semester, klynge 3:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
overensstemmelseskontrol af medlemsstaters foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne på miljøområdet og tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af gældende EU-miljølovgivning (parti 1 og parti 2); marts 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 for parti 1) (200 000 x 4 for parti 2); rammekontrakt (4 år).
ENV D.4 — Styring, information og rapportering:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
rammekontrakt om administrativ, teknisk og juridisk bistand til gennemførelse af miljøforvaltningsinstrumenter og -politikker; februar; 6 000 000 over 4 år; rammekontrakt.
ENV E.1 — Internationale, regionale og bilaterale relationer:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
undersøgelse af miljøvirkningerne af palmeolieforbruget og om eksisterende bæredygtighedsstandarder; maj 2016; 100 000; undersøgelse.
ENV E.2 — Global bæredygtighed, handel og multilaterale aftaler:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
gennemførelse af Kommissionens forpligtelser i henhold til EU's forordning om adgang og fordeling af fordele (ABS); juni 2016; 130 000; tjenesteydelse
overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af Fællesskabets forordning om handel med vilde dyr; marts 2016; 350 000; tjenesteydelse
støttetjenester til gennemførelse af retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og EU's tømmerforordning; april 2016; 300 000; tjenesteydelse.
ENV F.1 — Ressourceeffektivitet og økonomisk analyse:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
udvikling af et indikatorsæt for cirkulær økonomi; maj 2016; 150 000; tjenesteydelse
overordnet modellering af miljøet og miljøpolitikkerne (OMEEP); maj 2016; 300 000; undersøgelse
udvikling af en EU-dækkende internetplatform for ukonventionelle fossile brændstoffer; maj 2016; 250 000; tjenesteydelse
støtte til høringsstrategi vedrørende regulerende og ikke-regulerende foranstaltninger, der skal udvikles i kølvandet på evalueringen af effektiviteten af Kommissionens henstilling af 22.1.2014 om minimumsprincipper for efterforskning og produktion af kulbrinter (såsom skifergas) ved hjælp af hydraulisk højvolumenfrakturering (fracking) (2014/70/EU), maj 2016; 100 000; tjenesteydelse
gennemførelse af konklusionerne i gennemgangen af effektiviteten af Kommissionens henstilling (2014/70/EU); maj 2016; 320 000; tjenesteydelse
ressourceeffektivitet og beskæftigelse; maj 2016; 190 000; tjenesteydelse
nye forretningsmodeller og samarbejdsøkonomi; maj 2016; 170 000; tjenesteydelse.
ENV F.3 — Viden, risici og bymiljø:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
kontrakt om nyhedsalarm for »science for environment policy« (hjemmeside om videnskab og miljøpolitik; februar 2016; 495 000 (165 000 × 3); tjenesteydelse
metodologisk ramme til identificering af nye miljørisici; marts 2016; 100 000; undersøgelse.