Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 70158-2016

Afișează vizualizare compactă

02/03/2016    S43

Belgia-Bruxelles: Anunț de intenție ENV 2016

2016/S 043-070158

 1.Autoritatea contractantă:

Comisia Europeană, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIA. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Achiziții publice prevăzute pentru 2016:

ENV A.1 – Ecoinovare și economie circulară:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Studiu privind punerea în aplicare a EMAS – continuarea integrării EMAS în legislația UE și națională, evoluțiile simplificării normative și actualizarea derogărilor acordate IMM-urilor; aprilie 2016; 150 000; servicii;
Punerea în aplicare a sistemului UE de etichetare ecologică în domeniul reprezentării părților interesate; aprilie 2016; 120 000; servicii;
Punerea în aplicarea și evaluarea conformității articolului 11.1 din Regulamentul privind eticheta UE ecologică; iunie 2016; 100 000; servicii;
Sprijin pentru potenţiale politici de punere în aplicare a metodelor privind amprenta de mediu; mai 2016; 100 000; servicii;
Elaborare a 24 de modele de norme privind categoria de amprentă de mediu a produselor și a 2 modele de norme sectoriale privind amprenta de mediu a organizațiilor; aprilie 2016; 280 000; servicii;
Comunicare privind instrumente și politici de economie circulară și promovarea acestora (comunicare privind eticheta ecologică a UE, EMAS, verificarea tehnologiilor de mediu și ecoinovare); iunie 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); servicii.
ENV A.2 – Gestionarea și reciclarea deșeurilor:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Studiu privind bifenilii policlorurați; mai 2016; 170 000; studiu.
ENV A.3 – Substanţe chimice:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Asistență științifică și tehnică pentru continuarea dezvoltării și menţinerii indicatorilor de monitorizare a beneficiilor REACH asupra mediului și a sănătății; iunie 2016; 250 000; studiu;
Studiu privind sprijinirea elaborării şi evaluării strategiei pentru un mediu netoxic; mai 2016; 200 000; studiu;
Studiu privind chestiunile juridice şi politice vizând interfaţa substanţe chimice-produse-deşeuri legată de economia circulară; iunie 2016; 250 000; studiu.
ENV B.1 – Agricultură, silvicultură și soluri:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Sprijin pentru implementarea strategiei tematice pentru protecția solului; aprilie 2016; 360 000 (120 000 x 3); servicii.
ENV B.2 – Biodiversitate:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Sprijin tehnic şi ştiinţific pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22.10.2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive; aprilie 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); servicii;
Specii alogene invazive – dezvoltarea de evaluări ale riscului pentru abordarea speciilor prioritare și îmbunătățirea prevenirii; iunie 2016; 900 000 (300 000 x 3); studiu;
Sprijin tehnic legat de obiectivul 2 al strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2020 – menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor acestora; mai 2016; 870 000 (290 000 x 3); servicii;
Platformă pentru mediul de afaceri și biodiversitate; mai 2016; 300 000 (100 000 x 3); servicii;
Sprijin tehnic pentru continuarea dezvoltării contabilizării capitalului natural; mai 2016; 420 000 (140 000 x 3); servicii.
ENV B.3 – Natură:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Sprijin tehnic și științific pentru punerea în aplicare a Directivei Păsări și a Directivei Habitate; aprilie 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); servicii;
Monitorizare pentru evaluarea verificării adecvării; aprilie 2016; 500 000; servicii;
Evaluare a principalilor factori determinanți ai punerii în aplicare cu succes a directivelor privind natura; mai 2016; 125 000; studiu;
Programul de acordare de premii Natura 2000; aprilie 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); servicii;
Combaterea noilor boli transmisibile ale amfibienilor în vederea contracarării pierderii biodiversității europene conform cerințelor Directivei Habitate; mai 2016; 900 000; servicii;
Atenuarea impactului turbinelor eoliene și a altor evoluții în domeniul energiei din surse regenerabile asupra populațiilor de lilieci, păsări și animale marine și a rutelor lor de migrare; iunie 2016; 1 000 000; servicii.
ENV C.1 – Apă:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Evaluare, revizuire și dezvoltare a politicii UE în domeniul apei; martie 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 ani); cadru;
Studiu economic privind beneficiile politicii UE privind apa și costul neimplementării; aprilie 2016; 500 000; servicii;
Operaționalizarea secretariatului parteneriatului european pentru inovare (privind apa); martie 2016; 500 000; servicii;
Evaluarea opțiunilor politice pentru gestionarea durabilă a nutrienților; aprilie 2016; 300 000; servicii.
ENV C.2 – Mediu marin și industria apei:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Contract de servicii pentru sprijinirea punerii în aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” (Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului); martie 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); servicii;
Contract de servicii pentru sprijinirea activităților legate de politica UE privind managementul integrat al zonelor costiere și amenajarea spațiului maritim; martie 2016; 600 000 (200 000 x 3); servicii;
Contract-cadru de servicii legate de coordonarea între diferitele regiuni maritime în cadrul implementării abordării ecosistemice; martie 2016; 8 000 000 (4 000 000 x 2); cadru;
Contract-cadru de servicii de sprijinire a obținerii unei stări ecologice bune a apelor marine în baza Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”; martie 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); cadru.
ENV C.3 – Aer:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Sprijin pentru Forumul european pentru aer curat și grupurile de experți; mai 2016; 275 000; servicii;
Consolidarea capacității pentru asigurarea calității/controlul calității inventarelor emisiilor; februarie 2016; 1 000 000; servicii;
Practică actuală în domeniul punerii în aplicare a legislației privind furnizorii de combustibili marini și opțiuni de îmbunătățire; iunie 2016; 75 000; servicii;
Sprijin pentru dialoguri naționale privind aerul curat; februarie 2016; 520 000; servicii.
ENV D.2 – Aplicarea legislației, politica de coeziune și semestrul european, grupul 2:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Cooperare cu judecătorii naționali în domeniul legislației privind mediul; aprilie 2016; 1 200 000 (pentru 4 ani); cadru.
ENV D.3 – Aplicarea legislației, politica de coeziune și semestrul european, grupul 3:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Verificarea conformității măsurilor statelor membre de transpunere a directivelor în sectorul mediului și evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația UE în domeniul mediului aplicabilă (lotul 1 și lotul 2); martie 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 pentru lotul 1) (200 000 x 4 pentru lotul 2); cadru (4 ani).
ENV D.4 – Guvernanță, informare și raportare:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Contract-cadru pentru sprijin administrativ, tehnic și juridic pentru implementarea de instrumente și de politici de guvernanță în materie de mediu; februarie; 6 000 000 pentru 4 ani; cadru.
ENV E.1 – Relații internaționale, regionale și bilaterale:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Studiu privind impactul asupra mediului al consumului de ulei de palmier și asupra standardelor în materie de durabilitate existente; mai 2016; 100 000; studiu.
ENV E.2 – Durabilitate globală, comerț și acorduri multilaterale:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Punerea în aplicare a obligațiilor asumate de Comisie în baza Regulamentului UE privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor; iunie 2016; 130 000; servicii;
Monitorizarea implementării și respectării Regulamentului CE privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea; martie 2016; 350 000; servicii;
Servicii de susținere pentru punerea în aplicare a Regulamentului FLEGT și a Regulamentul UE privind lemnul; aprilie 2016; 300 000; servicii.
ENV F.1 – Eficiența resurselor și analiză economică:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Dezvoltarea unui set de indicatori ai economiei circulare; mai 2016; 150 000; servicii;
Modelare generală a mediului și a politicilor de mediu (OMEEP); mai 2016; 300 000; studiu;
Dezvoltarea unei platforme internet la nivelul UE pentru combustibili fosili neconvenționali; mai 2016; 250 000; servicii;
Sprijin pentru strategia de consultare privind măsuri cu și/sau fără caracter de reglementare care urmează să fie dezvoltate ulterior examinării eficacității Recomandării Comisiei din 22.1.2014 privind principiile minime pentru explorarea și extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum (2014/70/UE); mai 2016; 100 000; servicii;
Implementarea concluziilor examinării eficacității Recomandării Comisiei (2014/70/UE); mai 2016; 320 000; servicii;
Eficacitatea resurselor și locuri de muncă; mai 2016; 190 000; servicii;
Noi modele de afaceri și economie colaborativă; mai 2016; 170 000; servicii.
ENV F.3 – Cunoștințe, riscuri și mediu urban:
Titlul proiectului; luna prevăzută pentru publicare; buget indicativ EUR; tip de contract (servicii, studiu sau cadru):
Contract privind serviciul de alerte „Science for environment policy”; februarie 2016; 495 000 (165 000 x 3); servicii;
Cadru metodologic pentru identificarea riscurilor de mediu emergente; martie 2016; 100 000; studiu.