Storitve - 70158-2016

Prikaži skrčeni pogled

02/03/2016    S43

Belgija-Bruselj: Predhodno informativno obvestilo ENV 2016

2016/S 043-070158

 1.Naročnik:

Evropska komisija, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIJA. Tel. (+32-2-296.00.08). E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Predvidena javna naročila 2016:

ENV A.1 – Ekološke inovacije in krožno gospodarstvo:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
študija o izvajanju EMAS – nadaljnja integracija sistema EMAS v zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo, razvoj oprostitev uporabe zakonskih določb in posodobitev odstopanj za MSP; april 2016; 150 000; SER;
izvajanje sistema za podeljevanje znaka EU za okolje na področju zastopanja zainteresiranih strani; april 2016; 120 000; SER;
izvajanje in ocena skladnosti člena 11.1 Uredbe o znaku EU za okolje; junij 2016; 100 000; SER;
podpora za potencialne politike za izvajanje metod okoljskega odtisa; maj 2016; 100 000; SER;
razvoj 24 modelov pravil za kategorije proizvodov v skladu z okoljskim odtisom (PEFCR) in 2 modelov sektorskih pravil za določanje okoljskega odtisa za organizacije (OEFSR); april 2016; 280 000; SER;
komuniciranje o in spodbujanje orodij in politik na področju krožnega gospodarstva (komuniciranje o znaku EU za okolje, EMAS, preverjanju okoljskih tehnologij (ETV) in ekoloških inovacijah); junij 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – ravnanje z odpadki in recikliranje:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
študija o polikloriranih bifenilih (PCB); maj 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 – kemikalije:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
znanstvena in tehnična pomoč za nadaljnji razvoj in vzdrževanje kazalnikov za spremljanje koristi REACH za okolje in zdravje; junij 2016; 250 000; ETU;
študija v podporo oblikovanju in vrednotenju strategije za nestrupeno okolje; maj 2016; 200 000; ETU;
študija o pravnih in političnih vprašanjih na področju povezave med kemikalijami, proizvodi in odpadki, ki se nanašajo na krožno gospodarstvo; junij 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 – kmetijstvo, gozdarstvo in tla:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
podpora izvajanju tematske strategije za varstvo tal; april 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – biotska raznovrstnost:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
tehnična in znanstvena podpora v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.10.2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst; april 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invazivne tujerodne vrste – razvoj ocen tveganja za obravnavo prednostnih vrst in izboljšanje preprečevanja; junij 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
tehnična podpora v zvezi s ciljem 2 strategije EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020 – ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in njihove funkcije; maj 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
platforma za podjetja in biotsko raznovrstnost; maj 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
tehnična podpora za nadaljnji razvoj računovodskih postopkov za naravni kapital; maj 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – narava:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
tehnična in znanstvena podpora za izvajanje direktiv o pticah in habitatih; april 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
nadaljnje spremljanje za ocenjevanje preverjanja ustreznosti; april 2016; 500 000; SER;
ocena glavnih gonilnikov uspešnega izvajanja direktiv o naravi; maj 2016; 125 000; ETU;
shema za nagrajevanje Natura 2000; april 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
ublažitev novih nalezljivih bolezni dvoživk za povrnitev izgube za evropsko biotsko raznovrstnost v skladu z zahtevami direktive o habitatih; maj 2016; 900 000; SER;
ublažitev vpliva vetrnih turbin in drugega razvoja na področju obnovljive energije na populacije netopirjev, ptic in morskih živali in njihove selitvene poti; junij 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – voda:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
vrednotenje, pregled in razvoj vodne politike EU; marec 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 leta); FRA;
ekonomska študija o koristih vodne politike EU in stroških neizvajanja; april 2016; 500 000; SER;
delovanje sekretariata EIP (o vodi); marec 2016; 500 000; SER;
ocena možnosti politike za trajnostno upravljanje hranil; april 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 – morsko okolje in vodno gospodarstvo:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
naročilo storitev za podporo izvajanju okvirne direktive o morski strategiji (Direktiva 2008/56/EC Evropskega parlamenta in Sveta); marec 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
naročilo storitev za podporo za dejavnosti, povezane s politiko EU o integriranem upravljanju obalnih območij in pomorskem prostorskem načrtovanju; marec 2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
okvirno naročilo za storitve, povezane z usklajevanjem med različnimi morskimi regijami pri izvajanju ekosistemskega pristopa; marec 2016; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
okvirno naročilo za storitve za podporo pri doseganju dobrega okoljskega statusa morskih voda v okviru okvirne direktive o morski strategiji; marec 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – zrak:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
podpora za evropski forum za čist zrak in strokovne skupine; maj 2016; 275 000; SER;
krepitev sposobnosti za zagotavljanje kakovosti/preverjanje kakovosti za popise emisij; februar 2016; 1 000 000; SER;
trenutna praksa pri uveljavljanju dobaviteljev ladijskih goriv in možnosti za izboljšanje; junij 2016; 75 000; SER;
podpora za dialoge z državami na področju čistega zraka; februar 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 – izvrševanje, kohezijska politika in evropski semester, grozd 2:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
sodelovanje z nacionalnimi sodniki na področju okoljskega prava; april 2016; 1 200 000 (v 4 letih); FRA.
ENV D.3 – izvrševanje, kohezijska politika in evropski semester, grozd 3:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
preverjanje skladnosti ukrepov držav članic za prenos direktiv v sektorju okolja in skladnosti tehničnih ocen držav članic z veljavno okoljsko zakonodajo EU (sklop 1 in sklop 2); marec 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 za sklop 1) (200 000 x 4 za sklop 2); FRA (4 leta).
ENV D.4 – vodenje, obveščanje in poročanje:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
okvirno naročilo za upravno, tehnično in pravno podporo za izvajanje instrumentov in politik okoljskega upravljanja; februar; 6 000 000 v 4 letih; FRA.
ENV E.1 – mednarodni, regionalni in dvostranski odnosi:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
študija o okoljskem vplivu porabe palmovega olja in obstoječih standardih za trajnost; maj 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globalna trajnost, trgovina in večstranski sporazumi:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
izvajanje obveznosti Komisije v okviru uredbe EU o dostopu in delitvi koristi (ABS); junij 2016; 130 000; SER;
spremljanje izvajanja in uveljavljanja predpisov Skupnosti o trgovini s prostoživečimi živalmi; marec 2016; 350 000; SER.
podporne storitve za izvajanje uredbe FLEGT in uredbe EU o lesu; april 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 – učinkovitost virov in ekonomska analiza:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
razvoj niza kazalnikov krožnega gospodarstva; maj 2016; 150 000; SER;
obsežno modeliranje za okolje in okoljske politike (OMEEP); maj 2016; 300 000; ETU;
razvoj spletne platforme na ravni EU za nekonvencionalna fosilna goriva; maj 2016; 250 000; SER;
podpora za strategijo za posvetovanje o regulativnih in/ali neregulativnih ukrepih, ki bodo razviti po pregledu učinkovitosti Priporočila Komisije z dne 22.1.2014 o minimalnih načelih za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (na primer plina iz skrilavca), pri katerem se uporablja obsežno hidravlično lomljenje (2014/70/EU); maj 2016; 100 000; SER;
izvajanje sklepov pregleda učinkovitosti Priporočila Komisije (2014/70/EU); maj 2016; 320 000; SER;
učinkovitost virov in delovna mesta; maj 2016; 190 000; SER;
novi poslovni modeli in ekonomija souporabe; maj 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 – znanje, tveganja in mestno okolje:
naslov projekta; predvideni mesec objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
naročilo za storitev za posredovanje novih znanstvenih rezultatov za portal „Science for Environment Policy“; februar 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
metodološki okvir za prepoznavanje nastajajočih tveganj za okolje; marec 2016; 100 000; ETU.