Diensten - 70199-2020

12/02/2020    S30

Frankrijk-Toulouse: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 030-070199

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Promologis
Nationaal identificatienummer: 69080205300023
Postadres: 2, rue du Dr Sanières
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31007
Land: Frankrijk
E-mail: a.nguyen@promologis.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.promologis.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation peinture, papiers peints, revêtements de sol (souples & durs) Relance du lot nº 5: patrimoine de l'agence de Tarbes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestation peinture, papiers peints, revêtements de sol (souples & durs).

Pour les besoins du parc immobilier de Promologis et ses prestations annexes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patrimoine de l'agence de Tarbes (AGSU)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
39191100 Behangselpapier
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Patrimoine de l'agence de Tarbes (AGSU).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/05/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Énoncé dans le règlement de consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— énoncé dans le règlement de consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— énoncé dans le règlement de consultation.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Le présent marché comprend:

— une prestation traitée sur la base de prix unitaires et faisant l'objet d'un accord-cadre à bons de commande,

— les prestations en découlant devront être réalisées conformément aux délais d'exécution arrêtés au bon de commande.

Aucun minimum ne sera appliqué.

Pour le lot nº 5 — AGSU: le maximum est de 500 000,00 EUR HT hors taxes.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 1 pli, allez sur internet: http://www.ladepeche-marchespublics.fr

Promologis a décidé de mettre en place une démarche d'insertion visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail.

Ainsi, le nombre minimal d'heures annuelles réservées à l'insertion est de:

650 h annuelles pour le lot nº 5: patrimoine de l'Agence de Tarbes (AGSU).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Bordeaux
Postadres: 30, rue des Frères Bonie
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33077
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 547339000
Fax: +33 556013664
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2020