Доставки - 70244-2022

09/02/2022    S28

Бeлгия-Брюксел: Доставка на порцелан за Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

2022/S 028-070244

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 015-031132)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД), RM.SECRE.4 — Real Estate in Delegations
Пощенски адрес: 1046
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1046
Държава: Белгия
Лице за контакт: Head of Division
Електронна поща: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eeas.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на порцелан за Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Референтен номер: EEAS/2021/OP/0054
II.1.2)Основен CPV код
39220000 Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ЕСВД възнамерява да осигури порцелан, който ще бъде използван за официални закуски, обеди или вечери на високо ниво (закуска, коктейл, обяд и вечеря), организирани от посланика на Европейския съюз в трети държави или за международни организации, от главния представител и от генералния секретар на ЕСВД.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/02/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 015-031132

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 25/02/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 25/03/2022
Местно време: 10:00
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Вместо:
Дата: 31/08/2022
Да се чете:
Дата: 31/12/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 28/02/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 28/03/2022
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: