Προμήθειες - 70244-2022

09/02/2022    S28

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προμήθεια πορσελάνινων ειδών για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

2022/S 028-070244

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 015-031132)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), RM.SECRE.4 - Real Estate in Delegations
Ταχ. διεύθυνση: 1046
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Division
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eeas.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια πορσελάνινων ειδών για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Αριθμός αναφοράς: EEAS/2021/OP/0054
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39220000 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η ΕΥΕΔ προτίθεται να προμηθευτεί πορσελάνινα είδη που θα χρησιμοποιηθούν για επίσημα γεύματα υψηλού επιπέδου (πρωινό, κοκτέιλ, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο) που διοργανώνονται από τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, από τον ύπατο εκπρόσωπο και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΥΕΔ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/02/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 015-031132

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 25/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 25/03/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.6)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Αντί:
Ημερομηνία: 31/08/2022
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 31/12/2022
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 28/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/03/2022
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: