Leveringen - 70244-2022

09/02/2022    S28

België-Brussel: Levering van porselein voor de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

2022/S 028-070244

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 015-031132)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), RM.SECRE.4 - Real Estate in Delegations
Postadres: 1046
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1046
Land: België
Contactpersoon: Head of Division
E-mail: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eeas.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van porselein voor de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

Referentienummer: EEAS/2021/OP/0054
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39220000 Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EDEO is voornemens porseleinen serviesgoed aan te schaffen voor officiële maaltijden op hoog niveau (ontbijt, cocktail, lunch en diner) die worden georganiseerd door de ambassadeurs van de Europese Unie in derde landen of bij internationale organisaties, door de hoge vertegenwoordiger en door de secretaris-generaal van de EDEO.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 015-031132

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
Datum: 31/08/2022
Te lezen:
Datum: 31/12/2022
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 28/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: