Werken - 70257-2022

09/02/2022    S28

Nederland-Vlijmen: Installeren van straatverlichtingsuitrusting

2022/S 028-070257

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Heusden
Nationaal identificatienummer: 58545766
Postadres: Julianastraat 34
Plaats: VLIJMEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5251ED
Land: Nederland
Contactpersoon: JM Pisters
E-mail: info@heusden.nl
Telefoon: +31 735131789
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heusden.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025

Referentienummer: HEU2022-OVL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden voor de aan te besteden Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025 bestaan in

hoofdzaak uit:

a. vervangen, verplaatsen en/of bijplaatsen van lichtmasten en/of armaturen;

b. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

c. revisiegegevens verwerken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.000.000

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/02/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2022