Dostawy - 70811-2020

12/02/2020    S30

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 030-070811

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Rososiński
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Tel.: +48 226565008
Faks: +48 226565005

Adresy internetowe:

Główny adres: www.poczta-polska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A.

Numer referencyjny: PI.PZ.2600.034.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 94 886 320.05 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
64200000 Usługi telekomunikacyjne
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność zaoferowanego urządzenia / Waga: 12 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie pakietu transmisji danych dla aktywacji opisanych w OPZ / Waga: 1 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany termin Wdrożenia i dostawy zestawów/elementów zestawów do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego / Waga: 10 %
Cena - Waga: 77 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającego na zwiększeniu liczby zestawów i elementów zestawu, prawa do aktualizacji dla posiadanych licencji MDM, usług transmisji danych, oraz licencji systemu MDM zgodnie z ilościami określonymi w załączniku nr 2 do OPZ, które będzie wynikało z potrzeby Zamawiającego w szczególności, choć nie wyłącznie ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, zmiany zatrudnienia, zapotrzebowania na większą liczbę zestawów i elementów zestawu i obejmujących je usług transmisji danych oraz licencji. Dla skutecznego skorzystania z prawa opcji wymagane jest zlecenie Zamawiającego złożone w formie pisemnej albo elektronicznej na adres poczty e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 14.1.1 umowy. Przyjęcie zgłoszenia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie NBD od chwili otrzymania zgłoszenia.

2. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do kierowania wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całym okresie realizacji umowy. Termin realizacji przez Wykonawcę zamówienia wynikającego z opcji musi być zgodny z terminami wskazanymi w umowie i załącznikach do umowy.

4. Urządzenia, akcesoria, karty SIM oraz obejmująca je usługa transmisji danych oraz licencje zakupione w ramach opcji będą przedmiotem usług serwisowych gwarancyjnych oraz usług serwisowych nieobjętych gwarancją, w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 082-195976
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 94 886 320.05 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.poczta-polska.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2020