Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 70863-2015

Beknopt weergeven

28/02/2015    S42

Luxemburg-Luxemburg: Project voor het uitbreiden en opknappen van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg

2015/S 042-070863

Vooraankondiging

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Parlement, directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek
Postadres: plateau de Kirchberg, Gebouw Konrad Adenauer, kantoor 2A008
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2929
Land: Luxemburg
Ter attentie van: hoofd administratieve eenheid
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefoon: +352 4300-24527

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.europarl.europa.eu

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II.A: Voorwerp van de opdracht (Werken)

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Project voor het uitbreiden en opknappen van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg.
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken
Het project voor het uitbreiden en moderniseren van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg behelst de renovatie van een administratief gebouw bestaande uit 65 000 m2 en de bouw van een uitbreiding van dit administratief gebouw naar ongeveer 190 000 m2. Dit administratief complex moet onderdak bieden aan alle diensten van het Europees Parlement in Luxemburg. Dit project wordt uitgevoerd in 2 fasen: de eerste fase, „bouwplaats Oost” genaamd, bestaat uit ongeveer 160 000 m2 nieuwe oppervlakte en de tweede fase, „bouwplaats West” genaamd, bestaat uit ongeveer 65 000 m2 te renoveren oppervlakte en 30 000 m2 nieuwe oppervlakte. De ruwbouw voor bouwplaats Oost is aangevangen in september 2013. Het Europees Parlement gaat in de volgende maanden meerdere oproepen tot mededinging uitschrijven met betrekking tot de volgende percelen:
— perceel 741 „Verwarming en airconditioning”,
— perceel 742 „Ventilatie en CO-detectie”,
— perceel 743 „Gecentraliseerd technisch beheer/regeling”,
— perceel 45 „Buiteninrichting”,
— perceel 59 „Vast meubilair — parementwerk — mobiele scheidingswanden”,
— perceel 77 „Conferentie-uitrusting”,
— perceel 42 „Ruwbouw bouwplaats West”,
— perceel 44 „Sloopwerken — asbestverwijdering bouwplaats West”,
— perceel 57 „Bewegwijzering”.

Percelen

Verdeling in percelen: ja
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen, 44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen, 44163121 Verwarmingsbuizen, 44162000 Pijpleidingstelsels, 44162100 Benodigdheden voor pijpleidingstelsel, 44621111 Niet-elektrisch verwarmde radiatoren, 45331210 Installeren van ventilatiesystemen, 42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting, 45315100 Elektrotechnische installatiewerken, 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur, 45421141 Plaatsen van scheidingswanden, 45421152 Aanbrengen van scheidingswanden, 45400000 Afwerking van gebouwen, 39100000 Meubilair, 39150000 Divers meubilair en uitrusting, 32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur, 39153000 Meubilair voor conferentiezaal, 45262660 Verwijderen van asbest, 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.8)Nadere inlichtingen:
De bekendmaking van de aankondigingen van opdracht is gepland voor het eerste, tweede en vierde trimester.
Geïnteresseerde ondernemingen kunnen hun gegevens overleggen aan de aanbestedende dienst op het adres vermeld in I.1, om rechtstreeks op de hoogte te worden gehouden inzake de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht.
De werktaal van het project is het Frans. Dit is ook de originele taal van de documenten van de oproep tot mededinging. Tijdens de vergaderingen met de leiding van de werken, met uitzondering van de coördinatievergaderingen met de contractanten van de andere bouwgerelateerde percelen, mag de contractant zich echter uitdrukken in het Duits of het Engels als hij dat wenst. Het merendeel van deze documenten, met uitzondering van de plannen, zullen ook beschikbaar zijn in het Engels en het Duits.

Inlichtingen over percelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 741 Titel: Verwarming en airconditioning
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen, 44163121 Verwarmingsbuizen, 44162000 Pijpleidingstelsels, 44162100 Benodigdheden voor pijpleidingstelsel, 44621111 Niet-elektrisch verwarmde radiatoren

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 742 Titel: Ventilatie en CO-detectie
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45331210 Installeren van ventilatiesystemen, 42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 743 Titel: Gecentraliseerd technisch beheer/regeling
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen, 45315100 Elektrotechnische installatiewerken

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 45 Titel: Buiteninrichting
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen, 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 59 Titel: Vast meubilair — parementwerk — mobiele scheidingswanden
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen, 45421141 Plaatsen van scheidingswanden, 45421152 Aanbrengen van scheidingswanden, 45400000 Afwerking van gebouwen, 39100000 Meubilair, 39150000 Divers meubilair en uitrusting

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 77 Titel: Conferentie-uitrusting
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen, 32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur, 39153000 Meubilair voor conferentiezaal

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 42 Titel: Ruwbouw bouwplaats West
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 44 Titel: Sloopwerken — asbestverwijdering bouwplaats West
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45262660 Verwijderen van asbest, 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 57 Titel: Bewegwijzering
1)Korte beschrijving:
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45210000 Bouwen van gebouwen, 45400000 Afwerking van gebouwen

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
16.2.2015