Servicii - 70874-2019

14/02/2019    S32

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg și birourile externe

2019/S 032-070874

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/cft-1535.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4458
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg și birourile externe

Număr de referinţă: CFT-1535
II.1.2)Cod CPV principal
30232100 Imprimante şi trasatoare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este de a acorda contracte-cadru pentru furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg și birourile externe. Această licitație este împărțită în 2 loturi distincte:

— Lotul 1: furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg,

— Lotul 2: furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru birourile externe ale sediul Grupului BEI.

Ofertanții trebuie să depună oferte pentru ambele loturi. Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit 1 singur ofertant este de 2. Loturile pot fi atribuite unor ofertanți diferiți.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertanții trebuie să depună oferte pentru ambele loturi. Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit 1 singur ofertant este de 2. Loturile pot fi atribuite unor ofertanți diferiți. BEI poate decide, la alegerea sa, să nu acorde un lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30125110 Toner pentru imprimantele laser/faxuri
30232110 Imprimante laser
30232130 Imprimante grafice color
30232150 Imprimante cu jet de cerneală
48773000 Pachete software utilitare de tipărire
48773100 Pachete software pentru tipărit în sistem „coadă de aşteptare”
48824000 Servere pentru imprimante
72212772 Servicii de dezvoltare de software utilitar de tipărire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Sediul BEI din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1 acoperă furnizarea de servicii de tipărire gestionată la sediul Grupului BEI din Luxemburg. Furnizorul de servicii va furniza servicii de tipărire gestionată, inclusiv furnizarea de dispozitive, acordând asistență întregii game de dispozitive achiziționate și deținute de BEI și va gestiona infrastructura de tipărire, inclusiv componentele hardware, software, consumabilele și produsele.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordul-cadru va fi semnat pe o durată inițială de 4 ani, cu posibilitate unei prelungiri pe o perioadă de încă 1 an (durata maximă totală a contractului-cadru este de 5 ani).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru birourile externe ale sediul Grupului BEI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30125110 Toner pentru imprimantele laser/faxuri
30232110 Imprimante laser
30232130 Imprimante grafice color
30232150 Imprimante cu jet de cerneală
48773000 Pachete software utilitare de tipărire
48773100 Pachete software pentru tipărit în sistem „coadă de aşteptare”
48824000 Servere pentru imprimante
72212772 Servicii de dezvoltare de software utilitar de tipărire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Sediul BEI din Luxemburg și birourile externe ale BEI.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2 acoperă furnizarea de servicii de tipărire gestionată la sediul birourile externe ale Grupului BEI. Furnizorul de servicii va furniza servicii de tipărire gestionată, inclusiv furnizarea de dispozitive, acordând asistență întregii game de dispozitive achiziționate și deținute de BEI și va gestiona infrastructura de tipărire, inclusiv componentele hardware, software, consumabilele și produsele.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru va fi semnat pe o durată inițială de 4 ani, cu posibilitate unei prelungiri pe o perioadă de încă 1 an (durata maximă totală a contractului-cadru este de 5 ani).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Durata care depășește 4 ani este dictată de necesitatea de a se adapta calendarului de depreciere pentru imprimante, care este de 5 ani.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/04/2019
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/04/2019
Ora locală: 11:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

60 de luni.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/02/2019