Diensten - 70895-2021

12/02/2021    S30

Costa Rica-San José: Beveiligingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in Costa Rica

2021/S 030-070895

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Unie, Delegación de la Unión Europea en Costa Rica
Postadres: Ofiplaza del Este, 50 metros oeste de la Rotonda de la Bandera, edificio D, tercer piso
Plaats: San José
NUTS-code: CR COSTA RICA
Land: Costa Rica
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eeas.europa.eu/delegations
Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/area/jobs-funds_es
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7653
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden, División BA.BS.2
Postadres: Rond Point Schuman 9A, edificio SEAE
Plaats: Bruselas
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1046
Land: België
E-mail: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eeas.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: http://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/area/jobs-funds_es
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden, División BA.BS.2
Postadres: Rond Point Schuman 9A, edificio SEAE
Plaats: Bruselas
Postcode: 1046
Land: België
E-mail: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eeas.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: http://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/area/jobs-funds_es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiligingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in Costa Rica

Referentienummer: EEAS/DELCRIS/2020/CPN/0065
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De contractant moet zorgen voor voldoende personeel en materiaal voor de beveiliging van personen en goederen die onder de bevoegdheid van de aanbestedende dienst vallen. De belangrijkste te verlenen diensten kunnen onder meer het leveren van beveiligingsmedewerkers, "actieve" GPS/GPRS-volgsystemen, alarmsystemen en CCTV-systemen omvatten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 670 000 000.00 CRC
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79710000 Beveiligingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CR COSTA RICA
Voornaamste plaats van uitvoering:

San José, Costa Rica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 670 000 000.00 CRC
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Administratieve uitgaven van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De initiële looptijd van de opdracht bedraagt vier jaar, maar de opdracht kan tweemaal worden verlengd voor telkens één jaar, afhankelijk van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in het land en van de behoeften van de aanbestedende dienst.

IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

om de 4 à 6 jaar.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburgo
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2021