Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 71097-2018

16/02/2018    S33

Belgie-Bruxelles: Poskytnutí mechanismů pro posouzení vícezdrojové zpětné vazby pro manažery Generálního sekretariátu (GSC) a příslušné koučování a poradenské služby

2018/S 033-071097

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: The General Secretariat of the Council of the European Union
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3245
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí mechanismů pro posouzení vícezdrojové zpětné vazby pro manažery Generálního sekretariátu (GSC) a příslušné koučování a poradenské služby

Spisové číslo: UCA 17/077
II.1.2)Hlavní kód CPV
79414000 Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Základní projekt, který je předmětem této zakázky, je popsán takto:

Vývoj a doručení mechanismu na míru pro posouzení vícezdrojové zpětné vazby, následné koučování a případné poradenské služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79998000 Služby profesionálních poradců
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Generální sekretariát Rady představí mechanismus pro posouzení vícezdrojové zpětné vazby na podporu manažerů GSC pro rozvoj jejich manažerských kompetencí. Služba zahrnuje zajištění následného koučování a případné poradenské služby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční doba trvání je 24 měsíců s možností dvojího prodloužení vždy o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

III.1.1) Způsobilost pro zajištění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Hospodářské subjekty, které mají zájem účastnit se tohoto výběrového řízení musí splňovat následující kritéria:

– nesmí se nacházet v žádné ze situací, které by jim znemožňovaly účast ve výběrovém řízení. Tyto situace jsou uvedeny v „čestném prohlášení týkajícím se kritérií vyloučení a výběru“ (viz „zadávací dokumentace“ níže),

– musí splňovat ekonomické, finanční a technické požadavky k provedení zakázky. Tyto požadavky jsou uvedeny v rámci „výběrového kritéria“ na předposlední a poslední stránce „čestného prohlášení“ (viz „zadávací dokumentace“ níže).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

III.1.2) Ekonomická a finanční situace:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

III.1.3) Technická a odborná způsobilost:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

III.2.1) Informace o konkrétní profesi (týká se pouze zakázek na služby):

Provedení různých potřebných služeb je vyhrazeno pro osoby s profily uvedenými v technické specifikaci v oddíle III.3.2.(ii).B. Uchazeč musí být schopen na vyžádání poskytnout potřebná prohlášení a podpůrné dokumenty uvedené v oddíle specifikace nabídkového řízení.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

III.2.2) Podmínky realizace zakázky:

Pracovní jazyky Rady Evropské unie (angličtina a francouzština) platí i pro výzvu k podání nabídek a její provedení. Platební podmínky jsou popsány v oddíle I.10. Zhotovitel je povinen zaregistrovat a předložit veškeré faktury online prostřednictvím aplikace e-Prior. Ustanovení týkající se sankcí zmíněná v oddíle I.11 specifikacích nabídkového řízení jsou popsána v rámcové smlouvě čl. II.15.1.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/03/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/03/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Brusel.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Může se stát, že plánované otevírání nabídek bude nutno změnit v krátkém časovém předstihu v případě, že plánovaného dne pro otevírání nabídek dojde k nepředvídaným událostem v prostorách generálního sekretariátu nebo v jeho okolí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Během prvních 3 let od uzavření úvodní smlouvy může sekretariát použít jednací řízení s hospodářským subjektem, kterému byla zadána tato zakázka, bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce na nové služby, které budou spočívat v opakování podobných služeb, za předpokladu, že tyto služby odpovídají základnímu projektu popsanému v bodě II.1.4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: General Secretariat of the Council — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions (PCU)
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22810262
Internetová adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/02/2018