Usluge - 71097-2018

16/02/2018    S33

Belgija-Bruxelles: Nabava mehanizma za povratne informacije iz više izvora za voditelje GSC-a te povezano podučavanje i moguće savjetodavne usluge

2018/S 033-071097

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: The General Secretariat of the Council of the European Union
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3245
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava mehanizma za povratne informacije iz više izvora za voditelje GSC-a te povezano podučavanje i moguće savjetodavne usluge

Referentni broj: UCA 17/077
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79414000 Usluge savjetovanja na području upravljanja kadrovima
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osnovni projekt koji je predmet ugovora opisan je kako slijedi:

Razvoj i isporuka mehanizma izrađenog po mjeri za povratne informacije iz više izvora, naknadno podučavanje i moguće savjetodavne usluge.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79998000 Usluge treniranja
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Glavno tajništvo Vijeća uvest će mehanizam za povratne informacije iz više izvora kao podršku voditeljima GSC-a u razvoju njihovih upravljačkih sposobnosti. Usluga će obuhvatiti pružanje naknadnog podučavanja i moguće povezane savjetodavne usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno trajanje od 24 mjeseci i mogućnost produljenja 2x12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

III.1.1) Prikladnost za obavljanje stručne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u ovom pozivu na nadmetanje moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

— ne smiju biti ni u jednoj situaciji koja bih ih isključila iz sudjelovanja u postupku. Te su situacije navedene u „Izjavi o istinitosti podataka o uvjetima isključenja i uvjetima sposobnosti“ (vidjeti „Dokumentaciju o nabavi“ u nastavku),

— moraju ispunjavati zahtjeve ekonomske, financijske i tehničke sposobnosti za izvođenje ugovora. Ti su zahtjev navedeni u odjeljku „Kriteriji za odabir“ na predzadnjoj i zadnjoj stranici „Izjave o istinitosti podataka“ (vidjeti „Dokumentaciju o nabavi“ u nastavku).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.1) Podaci o određenoj profesiji (samo za ugovore o pružanju usluga):

Izvršenje različitih potrebnih usluga rezervirano je za osobe s profilima kao što je opisano u tehničkim specifikacijama u odjeljku III.3.2.(ii).B. Ponuditelj treba moći pružiti potrebne izjave kao što je opisano u odjeljku o kriterijima ocjenjivanja u uputama za nadmetanje i prateću dokumentaciju na zahtjev.

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.2) Uvjeti provedbe ugovora:

Radni jezici Vijeća i EU-a, engleski i francuski, primjenjuju se tijekom cijelog poziva na nadmetanje i zadatka. Uvjeti plaćanja opisani su u odjeljku I.10. Izvoditelj će trebati prijaviti i poslati sve račune mrežno putem aplikacije e-Prior. Kaznene odredbe navedene u odjeljku I.11. uputa za nadmetanje opisane su u okvirnom ugovoru u članku II.15.1.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/03/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/03/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Bruxelles.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u prostorima Glavnog tajništva ili u njihovoj okolini na planirani datum otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

U razdoblju od 3 godine nakon sklapanja početnog ugovora, Tajništvo može koristiti pregovarački postupak s gospodarskim subjektom kojem je ugovor dodijeljen, bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga pod uvjetom da su te usluge u skladu s osnovnim projektom opisanim u II.1.4.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: General Secretariat of the Council — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions (PCU)
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22810262
Internetska adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/02/2018