Usługi - 71097-2018

16/02/2018    S33

Belgia-Bruxelles: Zapewnienie mechanizmu informacji zwrotnej opartego na wielu różnych źródłach dla menedżerów Sekretariatu Generalnego Rady oraz powiązane usługi coachingowe i ewentualne usługi doradcze

2018/S 033-071097

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, General Secretariat
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: The General Secretariat of the Council of the European Union
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3245
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie mechanizmu informacji zwrotnej opartego na wielu różnych źródłach dla menedżerów Sekretariatu Generalnego Rady oraz powiązane usługi coachingowe i ewentualne usługi doradcze

Numer referencyjny: UCA 17/077
II.1.2)Główny kod CPV
79414000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zasadniczy projekt, który jest przedmiotem niniejszego zamówienia, przedstawia się następująco:

Opracowanie i dostarczanie zindywidualizowanego mechanizmu informacji zwrotnej opartego na wielu źródłach, uzupełniające usługi coachingowe i ewentualne usługi doradcze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79998000 Usługi w zakresie trenowania
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sekretariat Generalny Rady pragnie wprowadzić mechanizm informacji zwrotnych oparty na wielu źródłach, aby wesprzeć menedżerów Sekretariatu w rozwijaniu ich kompetencji kierowniczych. Usługa obejmować będzie uzupełniające usługi coachingowe i ewentualne powiązane usługi doradcze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Początkowy okres 24 miesięcy i możliwość przedłużenia o 2 x 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Podmioty gospodarcze zainteresowane udziałem w niniejszym zaproszeniu do składania ofert muszą spełniać następujące kryteria:

— nie mogą znajdować się w żadnej z sytuacji wykluczających ich z udziału w postępowaniu. Sytuacje te zostały określone w „Oświadczeniu w sprawie kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru” (zob. dokumenty zamówienia poniżej),

— muszą spełniać wymagania dotyczące zdolności ekonomicznej, finansowej i technicznej, aby zrealizować zamówienie. Wyżej wymienione wymagania zawarte są w „kryteriach wyboru” na przedostatnich i ostatnich stronach oświadczenia (zob. dokumenty zamówienia poniżej).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu (dotyczy wyłącznie umów o usługi):

Realizacja różnych wymaganych usług jest zastrzeżona dla osób, których profile są zgodne z opisem w specyfikacji technicznej w sekcji III.3.2. (Ii) .B. Oferent powinien być w stanie przedstawić na żądanie wymagane oświadczenia zgodnie z opisem w części dotyczącej kryteriów oceny w specyfikacji zamówienia oraz w dokumentach uzupełniających.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu i realizacji umowy obowiązują języki robocze Rady Unii Europejskiej, angielski i francuski. Warunki płatności opisane są w części I.10. Wykonawca będzie zobowiązany do zarejestrowania i przesłania wszystkich faktur online za pośrednictwem systemu e-Prior. Klauzule dotyczące kar, o których mowa w części I.11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisano w umowie ramowej w art. II.15.1.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Bruksela.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert może zostać przełożone z krótkim wyprzedzeniem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń mających miejsce w siedzibie Sekretariatu Generalnego lub w okolicy w dniu planowanego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej Sekretariat może skorzystać z procedury negocjacyjnej z udziałem oferenta, któremu udzielone zostanie niniejsze zamówienie, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi o charakterze zbliżonym do świadczonych, pod warunkiem jednak, że usługi są podobne do objętych podstawowym projektem i opisanych w pkt II.1.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

odwołanie można wnieść do Sądu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o ustalony 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: General Secretariat of the Council — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions (PCU)
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22810262
Adres internetowy: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018