Usługi - 72023-2014

Wyświetl widok skrócony

01/03/2014    S43

Polska-Świlcza: Usługi udzielania kredytu

2014/S 043-072023

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Świlcza
Adres pocztowy: Świlcza 168
Miejscowość: Świlcza
Kod pocztowy: 36-072
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Tel.: +48 178670137
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL325 Rzeszowski

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN (słownie: pięć milionów
czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w 1 transzy, Bank dokona bezpośrednio
spłaty zadłużenia wobec Banku na konto podane przez Zamawiającego.
Przewidywany termin wypłaty transzy kredytu: do 31 grudnia 2013 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty transzy kredytu w innym terminie oraz zmniejszenie kwoty
zaciągnięcia kredytu.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2026
Spłata rat kapitału:
16.6.2014 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2015 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2016 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2017 r. – 5 000,00 PLN
16.6.2018 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2019 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2020 r. – 5 000,00 PLN
30.3.2021 r. – 25 000,00 PLN
30.6.2021 r. – 25 000,00 PLN
30.9.2021 r. – 25 000,00 PLN
15.12.2021 r. – 25 000,00 PLN
30.3.2022 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2022 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2022 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2022 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2023 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2023 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2023 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2023 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2024 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2024 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2024 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2024 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2025 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2025 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2025 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2025 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2026 r. – 240 000,00 PLN
30.6.2026 r. – 240 000,00 PLN
30.9.2026 r. – 240 000,00 PLN
15.12.2026 r. – 228 790,00 PLN
Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w terminach innych niż przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty kredytu - raty kredytu mogą być
zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz
z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po
złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat.
W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Waluta kredytu: złoty polski.
Jednorazowa prowizja bankowa.
Zmienna stopa oprocentowania WIBOR + …..%.
Spłata odsetek od niespłaconej kwoty kredytu: (według wyboru wykonawcy określonego w ofercie) jeden raz w miesiącu, jeden raz na kwartał lub razem ze spłatą raty kapitału.
Zabezpieczenie kredytu w formie weksel in blanco.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 134 367,66 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RRG.271.38.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Adres pocztowy: ul. Rynek 23
Miejscowość: Głogów Małopolski
Kod pocztowy: 36-060
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 134 367,66 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.2.2014