Služby - 72032-2016

03/03/2016    S44    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie o dopadu evropských chemických nařízení REACH a CLP na odvětví obrany

2016/S 044-072032

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská obranná agentura
rue des Drapiers 17–23
Brussels
1050
Belgie
Kontaktní osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Kód NUTS: BE1

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu

Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1329
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o dopadu evropských chemických nařízení REACH a CLP na odvětví obrany.

Spisové číslo: 16.ESI.OP.038.
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Očekávané výstupy základní studie jsou:

1. analýza dopadu nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) a CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady) na odvětví obrany EU;

2. praktické návrhy na zlepšení v případě nařízení REACH a CLP a jejich stávajícího režimu provádění, které mají sloužit jako základ pro podněty EDA a zúčastněných členských států (pMS) Evropské komisi pro příští přezkum nařízení REACH a jako návrhy pro vývoj nařízení REACH po roce 2018;

3. syntéza informací o dopadech chemických nařízení na ministerstva obrany a odvětví obrany členských států EU (zvláště nařízení o biocidních přípravcích (BPR) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012), nařízení perzistentních organických znečišťujících látkách (POP) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004), nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (ODS) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009), o interakcích nařízení REACH a CLP a strategiích (minimálně na úrovni návrhu) a návrzích na zlepšení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73210000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místo plnění: v prostorách smluvního partnera.

Místo dodání: prostory EDA.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 6
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/04/2016
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/04/2016
Místní čas: 11:00
Místo:

prostory EDA, rue des Drapiers 17–23, Brusel, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu procurement@eda.europa.eu alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/02/2016