Usługi - 72032-2016

03/03/2016    S44    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Badanie skutków europejskich rozporządzeń REACH i CLP dotyczących chemikaliów w odniesieniu do sektora obrony

2016/S 044-072032

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Europejska Agencja Obrony (EDA)
rue des Drapiers 17–23
Brussels
1050
Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975
Kod NUTS: BE1

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eda.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1329
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie skutków europejskich rozporządzeń REACH i CLP dotyczących chemikaliów w odniesieniu do sektora obrony

Numer referencyjny: 16.ESI.OP.038.
II.1.2)Główny kod CPV
73000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Oczekiwane kluczowe elementy analizy są następujące:

1. ocena skutków rozporządzeń REACH [rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady] oraz CLP [rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady] w odniesieniu do unijnego sektora obrony;

2. praktyczne propozycje dotyczące udoskonaleń rozporządzeń REACH i CLP oraz ich aktualnego systemu wdrażania, które byłyby podstawą wkładu EDA i uczestniczących państw członkowskich w następny przegląd rozporządzenia REACH przeprowadzany przez Komisję Europejską oraz służyłyby jako sugestie zmian rozporządzenia REACH po 2018 r.;

3. podsumowanie informacji na temat skutków innych rozporządzeń dotyczących chemikaliów w odniesieniu do ministerstw obrony i sektora obrony państw członkowskich UE – zwłaszcza rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012], rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych [rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady], rozporządzenia w sprawie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009] – interakcji między rozporządzeniami REACH i CLP, a także strategia (co najmniej projekt) i propozycje udoskonaleń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce wykonania: w siedzibie wykonawcy.

Miejsce dostawy: siedziba EDA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2016
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

siedziba EDA, rue des Drapiers 17–23, Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa są proszone o zgłoszenie tego zamiaru pocztą elektroniczną z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, na adres procurement@eda.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2016