Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 72232-2021

Submission deadline has been amended by:  111505-2021
12/02/2021    S30

Hrvatska-Zagreb: Računalna oprema

2021/S 030-072232

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce
Nacionalni registracijski broj: 34016189309
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Karola Božinova
E-pošta: nabava@srce.hr
Telefon: +385 16165810
Telefaks: +385 16165556
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.srce.unizg.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0005535
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Napredni računalni, spremišni i mrežni resursi za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Referentni broj: E-VV: 7-03/2020-IM
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Napredni računalni, spremišni i mrežni resursi za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 78 953 695.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Resursi za računarstvo visokih performansi (HPC) s pripadajućim spremišnim i mrežnim resursima

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30211100 Superračunalo
30230000 Računalna oprema
48800000 Informacijski sustavi i poslužitelji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Napredni računalni, spremišni i mrežni resursi za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO); Grupa I. Resursi za računarstvo visokih performansi (HPC) s pripadajućim spremišnim i mrežnim resursima sukladno Dokumentaciji o nabavi

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 60
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 10
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 256 756.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), KK.01.1.1.08.0001.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Resursi za računarstvo s velikom propusnošću (HTC) i za visoko skalabilno računarstvo (HSC) s pripadajućim spremišnim i mrežnim resursima.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
48800000 Informacijski sustavi i poslužitelji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Napredni računalni, spremišni i mrežni resursi za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO); Grupa II. Resursi za računarstvo s velikom propusnošću (HTC) i za visoko skalabilno računarstvo (HSC) s pripadajućim spremišnim i mrežnim resursima sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 50
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 40
Cijena - Ponder: 10
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 59 696 939.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), KK.01.1.1.08.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Ponude se otvaraju sjedištu Naručitelja, Josipa Marohnića 5, Zagreb, dvorana D2, II. kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Svi uvjeti financiranja i plaćanja nalaze se u Dokumentaciji o nabavi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016., u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/02/2021