Werken - 72312-2023

Submission deadline has been amended by:  145933-2023
03/02/2023    S25

België-Leuven: Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

2023/S 025-072312

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leuven
Nationaal identificatienummer: 0207.521.503_20958
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Telefoon: +32 16272326
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471402
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471402
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Leuven-OD_SOW%2F20.034%2F802.3-bis-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PROGRAMMA TROTTOIRS Lot Pakenwijk:(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse trottoirs verspreid over het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten

Referentienummer: Leuven-OD_SOW/20.034/802.3-bis-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

PROGRAMMA TROTTOIRS Lot Pakenwijk:(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse trottoirs verspreid over het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PROGRAMMA TROTTOIRS Lot Pakenwijk:(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse trottoirs verspreid over het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 385
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Wet van 17.06.2016

· Herhaling van de opdracht. De bouwheer vermeldt dat hij kan gebruik maken van de

mogelijkheid voorzien in artikel 42 par. 1, 2- soortgelijke werken.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

7. UITVOERINGSTERMIJN:

De opdracht bestaat uit acht deelopdrachten. Iedere afzonderlijke opdracht is contractueel. Elke straat heef een aparte bindende deeltermijn.

 Pakenstraat (500m) 60 werkdagen

 Kerspelstraat (500m) 60 werkdagen

 Voordelaan (175m) 20 werkdagen

 Langedaallaan (500m) 60 werkdagen

 Heidelaan (275m) 35 werkdagen

 Armand Thiérylaan (420m) 45 werkdagen

 Bronlaan (360m) 45 werkdagen

 Milseweg + Milseweg woonerf (545m) 60 werkdagen

Er dienen telkens twee ploegen gelijktijdig aan het werken te zijn, zodat er twee bindende deeltermijnen tezamen lopen. Enkel Pakenstraat en Kerspelstraat zijn twee termijnen die niet gelijktijdig met een andere in uitvoering mag.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De verbintenistermijn bedraagt 180 kalenderdagen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023