Služby - 73021-2022

11/02/2022    S30

Nemecko-Kolín: Projekt Horizont Európa: Uplatňovanie koncepcie letiska „Triple One“

2022/S 030-073021

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10160
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: bezpečnosť letectva, životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Projekt Horizont Európa: Uplatňovanie koncepcie letiska „Triple One“

Referenčné číslo: EASA.2021.HVP.30
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Agentúra si vyžaduje posúdenie súčasnej situácie, pretože postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v Európe, sa veľmi líšia. Aby sa predišlo zbytočným negatívnym vplyvom na subjekty zainteresované na prevádzke na letisku, je potrebné vytvoriť presný obraz predtým, ako európsky zákonodarca prijme ďalšie rozhodnutia v tejto oblasti. Agentúra by preto chcela identifikovať a pochopiť súčasné uplatňovanie koncepcie „Triple One“, variácie v používaní, ako aj zdôvodnenie každého z nich vrátane spôsobu, akým sa každé riešenie realizovalo na miestnej úrovni, a s akými nákladmi a vplyvom. Štúdia by mala ďalej poskytnúť agentúre a zainteresovaným stranám v oblasti letectva potrebné pochopenie bezpečnostných prínosov a bezpečnostných rizík, ako aj všetkých dôvodov na uplatňovanie alebo neuplatňovanie koncepcie „Triple One“. Nakoniec by sa mali prostredníctvom štúdie poskytnúť politické možnosti v súvislosti s koncepciou „Triple One“, ktoré sa môžu realizovať v záujme ďalšieho zníženia rizika vniknutia na vzletovú a pristávaciu dráhu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytnutie výskumnej štúdie o koncepcii „Triple One“. Výskumná činnosť pozostáva z piatich úloh:

• úloha 1: regulačné posúdenie;

• úloha 2: analýza aktuálnych udalostí týkajúcich sa vniknutia na vzletovú a pristávaciu dráhu a straty situačného povedomia;

• úloha 3: vykonanie prieskumu súčasnej situácie na letiskách v Európe, čo sa týka uplatňovania alebo neuplatňovania koncepcie „Triple One“, ako aj variácií koncepcie, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na letiskách, ktoré sú predmetom prieskumu;

• úloha 4: odôvodnenie bezpečnostných prínosov uplatňovania koncepcie „Triple One“ a určenie predpokladov pre jej uplatňovanie;

• úloha 5: odôvodnenie bezpečnostných rizík koncepcie „Triple One“ a identifikácia a preskúmanie prevádzkových alebo iných faktorov pre neuplatňovanie koncepcie „Triple One“.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita/váhovanie / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Horizont Európa

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/05/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/05/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Online stretnutie.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/02/2022