Услуги - 73183-2019

15/02/2019    S33

Бeлгия-Брюксел: Общ преглед на пазарите за централно отопление и охлаждане и регулаторните рамки съгласно преработената директива за възобновяема енергия

2019/S 033-073183

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy
Пощенски адрес: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Общ преглед на пазарите за централно отопление и охлаждане и регулаторните рамки съгласно преработената директива за възобновяема енергия

Референтен номер: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Основен CPV код
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проучването е да се осигури задълбочен анализ на сектора за централно отопление и охлаждане в Европа, неговите регулаторни рамки и пазарни условия. Проучването ще разгледа регулаторните условия и техническите изисквания за достъп на трети страни, ценообразуването и централното енергоснабдяване на сградите. То ще предостави целеви проучвания и анализ на условията и използването на възобновяема енергия и отпадна топлина и студ в системите за централно отопление и охлаждане.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Задачите ще се извършват в помещения на изпълнителя. Срещите между изпълнителя и Комисията ще се провеждат в помещенията на Комисията в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целите на проучването са:

— описание на сектора за централно отопление и охлаждане в държавите — членки на ЕС и други избрани европейски държави и предоставяне на сравнителен обзор на характеристиките и положенията на централното отопление и охлаждане в Европа,

— описание на регулаторните режими на централното отопление и охлаждане в държавите — членки на ЕС, в частност равнището на откритост и достъп на трети страни и механизми за ценообразуване и разпоредби,

— общ преглед на методите и подходите за измерване на централното енергоснабдяване за отопление и охлаждане,

— описание на техническите условия и изисквания за достъп до мрежите за централно отопление и охлаждане,

— общ преглед на използването на всички видове източници на възобновяема енергия в централното отопление и охлаждане,

— общ преглед на използването на отпадна топлина и студ и как тези източници са отчетени в централното енергоснабдяване,

— общ преглед на аспектите за регулиране на сградите и градоустройството, свързани с централното снабдяване с отопление и охлаждане,

— представяне на дейността, продуктите и резултатите на срещи със заинтересовани страни и с държавите членки, включително на регионални форуми за сътрудничество относно възобновяемата енергия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Работна програма „Хоризонт 2020“ за 2018—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/03/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/04/2019
Местно време: 10:00
Място:

Directorate-general for Energy, unit C/1, rue De Mot 24, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ..

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите могат да присъстват на срещата, но да бъдат представлявани от не повече от 1 лице. В началото на заседанието по отваряне председателят ще посочи името на оферентите и решението, относно приемливостта на всяка получена оферта. Цените, посочени в офертите, няма да бъдат съобщени.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 3881-72313
Факс: +33 3881-79062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от писмото за уведомяване относно резултата на офертата, или ако това не е направено, от датата на която ищецът е бил информиран за това. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Nidergerünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/02/2019