Služby - 73186-2018

17/02/2018    S34

Luxembursko-Luxemburg: EIB - EIB - Služby dočasného personálu pre Protokol

2018/S 034-073186

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100 Bvd konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefón: +352 4379-1
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3265
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

EIB - Služby dočasného personálu pre Protokol

Referenčné číslo: MHA-1447
II.1.2)Hlavný kód CPV
79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

EIB, zastupujúca EIB Group, vypisuje výzvu na súťaž (zverejnené verejné konanie) s cieľom uzatvoriť rámcovú dohodu s jedným poskytovateľom služieb na zabezpečenie služieb pre divíziu Protokolu a podujatí EIB.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis obstarávania:

Od poskytovateľa služieb sa bude požadovať kvalifikovaný a vyškolený dočasný personál v 2 kategóriách: Maître d’Hôtel a Chef de Rang na uvítanie a obsluhu hostí EIB v našich jedálniach na základe písomnej požiadavky.

Je veľmi dôležité, aby dočasný personál navrhnutý prevádzkovateľom služby, ktorý bude pracovať v priestoroch EIB Group, dodržal dôverný charakter stretnutí/hostí.

Cieľom je udržiavať veľmi vysokú úroveň EIB Group pri vítaní hostí na všetkých úrovniach. EIB Group potrebuje poskytovateľa služieb, ktorý je flexibilný, dodržiava vysoké štandardy výberu a poskytuje pravidelné a vyhovujúce služby pri nábore a školení dočasného personálu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva bude uzatvorená na obdobie 1 roka s účinnosťou od dátumu nadobudnutia jej platnosti vrátane 2-mesačného skúšobného obdobia tak, ako je to opísané v súťažných podkladoch. Môže byť obnovená na základe tichej dohody na 3 (tri) nasledujúce 1-ročné (jednoročné) obdobia, s celkovým maximálnym trvaním 4 (štyri) roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/03/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/04/2018
Miestny čas: 15:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na požiadanie sa hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytne písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/02/2018