Услуги - 73190-2018

17/02/2018    S34

Бeлгия-Брюксел: Удостоверяване на SBAS

2018/S 034-073190

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Пощенски адрес: Avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3007
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Удостоверяване на SBAS

Референтен номер: 658/PP/GRO/RCH/17/10415
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейската комисия (ЕК), с участието на Европейската агенция за ГНСС (GSA), определя пътната карта за дългосрочно развитие на програмата EGNOS, извън текущите определени пускания в експлоатация на EGNOS V3. Развитията ще подпомагат изпълнението на по-безопасни и по-ефективни авиационни дейности.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38112100 Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя или всяко друго място, посочено в тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата дейност е да се подпомогне определянето на оптимални решения за удостоверяване за SBAS и измерването на достигнатото ниво на защита и въздействие върху функционирането на SBAS. По време на проекта ще бъдат предоставени подходящи данни от минали дейности и международни форуми.

Изпълнителят ще осъществи и тества различни предложения за удостоверяване за SBAS удостоверяване чрез съобщения, които може да включват стандартни криптиращи протоколи и кодиращи схеми и ще оцени въздействието на характеристиките на SBAS на ниво потребители.

Изпълнителят ще предложи критерии за оценяване и ще извърши съгласуване с различните решения за удостоверяване, които по-късно ще бъдат оценени от Европейската комисия и GSA, както и от други заинтересовани от авиацията лица.

Изпълнителят ще подпомогне Европейската комисия по време на координирането с други субекти на SBAS, участващи в дейностите по разработване/развитие, от други региони (САЩ, Япония, други). Предвижда се Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да определи и стандартизира решение за удостоверяване на SBAS до 2019 г.

Изпълнителят трябва да има предвид, че предложените техники за удостоверяване трябва да гарантират съвместимост със старите приемници на SBAS GPS L1. Тези техники за удостоверяване трябва да бъдат въведени като незадължителна характеристика в рамките на следващото поколение системи на SBAS, разработени с капацитет за много честоти и много съзвездия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Това действие ще бъде проведено по рамковата програма на ЕС за изследвания и развитие „Хоризонт 2020“ (H2020).
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/04/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/04/2018
Местно време: 11:00
Място:

Европейска комисия

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Office address: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, Белгия

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, трябва да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо на GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu поне 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да посочва името на лицето, което ще присъства при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Оператори в трети държави, които са подписали двустранно или многостранно споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки, трябва да бъдат допуснати до участие в тръжната процедура съгласно условията, формулирани в споразумението. Комисията приема и оферти, подадени от оператори в трети държави, свързани с „Хоризонт 2020“. Участието в настоящата покана за търг е отворено и за физически или юридически лица на субект извън ЕС, които в момента участват в определянето на SBAS услугата (т.е. трите държави, посочени в Задача 4 — вж. раздел 1.1.5 от тръжната спецификация), които не са подписали такива споразумения.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3, тъй като информацията е предоставена в поканата за участие в търг.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/02/2018