Услуги - 73192-2018

Компактен изглед

17/02/2018    S34    Европейска комисия - Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

Бeлгия-Брюксел: Обявление за предварителна информация

2018/S 034-073192

2018 г.

 1.Възлагащ орган:

Европейска комисия, Directorate-General for Climate Action, CLIMA A.4 — Financial Resources and Planning, BU-24 00/061, B-1049 Brussels/Bruxelles, Белгия, Телефон: +32-2-296.18.25, Електронна поща: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Планирани обществени поръчки през 2018 г.:

CLIMA .B.2 — ETS Implementation and IT
Заглавие на проект: Оценка на нови участници, заявления за прекратяване и закриване за свободно разпределяне
Прогнозна дата на публикуване: 1.6.2018
Индикативен бюджет в евро (EUR): 200 000
Вид договор (SER, ETU или FRA): SER
Заглавие на проект: Подкрепа за Комисията при оценка на представени национални мерки за изпълнение (НМИ)
Прогнозна дата на публикуване: 31.3.2018
Индикативен бюджет в евро (EUR): 800 000
Вид договор (SER, ETU или FRA): SER
CLIMA B.3 — International carbon market, aviation and maritime
Заглавие на проект: Оценка на възможни глобални регулаторни мерки за намаляване на емисии парникови газове от кораби
Прогнозна дата на публикуване: 1.4.2018
Индикативен бюджет в евро (EUR): 250 000
Вид договор (SER, ETU или FRA): ETU
CLIMA C.2 — Governance and effort sharing
Заглавие на проект: Изграждане на капацитет за улесняване на изпълнението на законодателството за разпределяне на усилия, с фокус върху последващата оценка и извлечените поуки от политиката
Прогнозна дата на публикуване: 15.3.2018
Индикативен бюджет в евро (EUR): 750 000
Вид договор (SER, ETU или FRA): SER
Заглавие на проект: Подготовка на четвъртия двугодишен доклад на ЕС
Прогнозна дата на публикуване: 15.5.2018
Индикативен бюджет в евро (EUR): 150 000
Вид договор (SER, ETU или FRA): SER
CLIMA C.3 — Land use and finance for innovation
Заглавие на проект: Аналитична подкрепа за привеждане в оперативна готовност на инициатива на ЕС за селскостопански практики за намаляване и въглеродните емисии по линия на ОСП
Прогнозна дата на публикуване: 15.3.2018
Индикативен бюджет в евро (EUR): 450 000
Вид договор (SER, ETU или FRA): ETU