Fournitures - 73243-2023

03/02/2023    S25

Pologne-Varsovie: Prothèses vasculaires

2023/S 025-073243

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Bursztynowa 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 04-749
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Bieńko
Courriel: zamowienia@mssw.pl
Téléphone: +48 224735127
Fax: +48 226131992
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mssw.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu do zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej klasycznej i wewnatrznaczyniowej na okres 12 miesięcy z mozliwocią wznowienia.

Numéro de référence: D-5/N/23
II.1.2)Code CPV principal
33184200 Prothèses vasculaires
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej klasycznej i wewnątrznaczyniowej dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 grup zadaniowych, w ilościach i asortymencie wykazanych w Formularzach Cenowych stanowiących integralne części niniejszej SWZ.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na składanie zamówień bez ograniczeń, w ramach niniejszej umowy, a także prawo do korekty zamówionych ilości w dół lub w górę w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć z zastrzeżeniem, że minimalna wartość całego zamówienia wyniesie nie mniej niż 30%.

4. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych Zadań.

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2,

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Wznowienie będzie polegało na powtórzeniu przedmiotu na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do wykonania zamówienia określonego w wznowieniu Wykonawca ma obowiązek je wykonać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy odnoszącymi się do zamówienia podstawowego oraz niezmienionych wartości cenowych umowy przez kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2,

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Wznowienie będzie polegało na powtórzeniu przedmiotu na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do wykonania zamówienia określonego w wznowieniu Wykonawca ma obowiązek je wykonać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy odnoszącymi się do zamówienia podstawowego oraz niezmienionych wartości cenowych umowy przez kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2,

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Wznowienie będzie polegało na powtórzeniu przedmiotu na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do wykonania zamówienia określonego w wznowieniu Wykonawca ma obowiązek je wykonać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy odnoszącymi się do zamówienia podstawowego oraz niezmienionych wartości cenowych umowy przez kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2,

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Wznowienie będzie polegało na powtórzeniu przedmiotu na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do wykonania zamówienia określonego w wznowieniu Wykonawca ma obowiązek je wykonać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy odnoszącymi się do zamówienia podstawowego oraz niezmienionych wartości cenowych umowy przez kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2,

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Wznowienie będzie polegało na powtórzeniu przedmiotu na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do wykonania zamówienia określonego w wznowieniu Wykonawca ma obowiązek je wykonać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy odnoszącymi się do zamówienia podstawowego oraz niezmienionych wartości cenowych umowy przez kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2,

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Wznowienie będzie polegało na powtórzeniu przedmiotu na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do wykonania zamówienia określonego w wznowieniu Wykonawca ma obowiązek je wykonać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy odnoszącymi się do zamówienia podstawowego oraz niezmienionych wartości cenowych umowy przez kolejne 12 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy p.z.p. nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli:

- Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, (adres internetowy należy wskazać w Oświadczeniu, o których mowa w rozdziale V pkt.2).

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

f) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego w danych zadaniach przedmiotu zamówienia.

Dostawy należy przedstawić dla każdego zadania osobno. Jeśli Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego zadania możliwe jest przedstawienie dostaw łącznie dla oferowanych Zadań, pod warunkiem, że dostawy zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz łączna wartość tych dostaw odpowiada łącznej wartości dla oferowanych Zadań.

Spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie oceniał:

- minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego w danych zadaniach przedmiotu zamówienia – spełnia

- mniej niż 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego w danych zadaniach przedmiotu zamówienia – nie spełnia

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Powodem zastosowania procedury przyspieszonej jest pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 16/02/2023
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/05/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/02/2023
Heure locale: 11:30
Lieu:

Oferta ma być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:

1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ wraz wypełnionymi załącznikami – Formularzami Cenowymi.

1.2 Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

1.3 Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SWZ.

1.4 Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

1.5 W celu dokonania oceny kryterium „parametry techniczno-użytkowe” oraz na potwierdzenie parametrów wymaganych oferowanego asortymentu, Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem elementów: prospekty, foldery, ulotki, materiały informacyjne w języku polskim potwierdzające parametry określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia (dokumenty należy opisać, którego Zadania i której pozycji dotyczą).

UWAGA: Jeśli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1.5 lub jeśli złożone przedmiotowe środki dowodowe będą zawierały błędy, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

1.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i dostarczeniu tych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego – dotyczy wszystkich zadań.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złoży przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1.6 lit. „a” lub jeśli złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje na:

1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołanie Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
31/01/2023