Dostawy - 73311-2023

03/02/2023    S25

Włochy-Montelibretti: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

2023/S 025-073311

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG)
Krajowy numer identyfikacyjny: 80054330586
Adres pocztowy: Strada Provinciale 35d
Miejscowość: Montelibretti (RM)
Kod NUTS: ITI43 Roma
Kod pocztowy: 00133
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Luca Pitolli
E-mail: luca.pitolli@cnr.it
Tel.: +39 0649934019
Faks: +39 0645488018
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.artov.rm.cnr.it/
Adres profilu nabywcy: https://www.artov.rm.cnr.it/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ricerca Scientifica e Tecnologica

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del DL 50/2016 per la fornitura di n.1 microscopio Raman

II.1.2)Główny kod CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Fornitura delle seguenti apparecchiature nell'ambito del progetto ERC-NANOVOLC:

1. Microscopio Raman

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITI43 Roma
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (CNR-IGAG) c/o Area Territoriale di Ricerca di Roma 1 (Montelibretti - RM)

Strada Provinciale 35d, 9 – 00010, Montelibretti (RM)

II.2.4)Opis zamówienia:

Fornitura delle seguenti apparecchiature nell'ambito del progetto ERC-NANOVOLC:

1. Microscopio Raman

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023