Works - 73601-2017

25/02/2017    S40    - - Works - Additional information - Not applicable 

Romania-Deva: Refuse and waste related services

2017/S 040-073601

UAT Judetul Hunedoara, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, For the attention of: Eugen Mitrita, Lia Goanta, Deva 330005, Romania. Telephone: +40 254226200. Fax: +40 254226200. E-mail: achizitiicjhd@gmail.com

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 10.12.2016, 2016/S 239-436320)

RE:
CPV:90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000

Refuse and waste related services

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Urban solid-refuse disposal services

Refuse recycling services

Landfill management services

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

In contractul de concesiune, art. 14 se corecteaza dupa cum urmeaza:

— alin. (1): Riscul de cerere denumit „neincasarea tarifului pentru serviciul prestat” este preluat integral de Delegat, care trebuie sa se asigure ca dispune de resursele financiare necesare prestarii permanente a serviciului, pana la achitarea contravalorii integrale a facturilor emise catre operatorii de colectare si transport din aria delegarii.

— alin. (2): Riscul de cerere denumit „cerere mai redusa comparativ cu estimarile” este distribuit intre Delegat si Delegatar. In situatia in care,pe parcursul a 12 luni calendaristice, se inregistreaza o variatie in sensul unei cantitati de deseuri redusa cu mai mult de 20 % fata de cantitatile luate in calcul la fundamentarea tarifului aplicat, Delegatul este indreptatit sa solicite Delegatarului aprobarea unei modificari a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor.

— alin. (3) „Delegatarul nu se obliga la plata niciunei sume compensatorii in cazul realizarii riscurilor preluate integral de Delegat conform ofertei inaintate si prevederilor prezentului contract” se renumeroteaza si devine alin. (12).

Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prev art. 53 alin. (1) din HG nr. 867/2016,avand in vedere Decizia CNSC nr. 311/C7/2988/81 din 9.2.2017, inreg la sediul EC cu nr. 1936/14.2.2017. Masurile de remediere din prezentul anunt vin in completarea celor publicate prin anuntul de tip erata nr. 100940/18.2.2017.

In contractul de concesiune, art. 14 se completeaza dupa cum urmeaza: (7) Riscul de oferta denumit „resurse necesare operarii” este preluat integral de Delegat, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (6). Delegatul va depune toate diligentele in vederea asigurarii tuturor resurselor necesare prestarii conforme a Serviciului. (8) Riscul de oferta denumit „operare” este preluat integral de Delegatar. In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, delegatul nu poate efectua prestatiile conform prevederilor acestuia, delegatarul va putea rezilia contractul in conditiile articolului 39 („Rezilierea Contractului”). (9) Riscul de oferta denumit „intretinere si reparare” este distribuit intre delegat si delegatar. Costurile de intretinere si reparatii peste estimari datorate operarii neconforme sunt suportate integral de delegat. Operarea neconforma este constatata de actele de inspectie si control ale autoritatilor competente si de auditurile de evaluare a conformitatii efectuate de delegatar. Costuri suplimentare de intretinere si reparatii ca urmare a executarii necorespunzatoare a lucrarilor de infrastructura cad in sarcina delegatarului. (10) Riscul de oferta denumit „depreciere tehnica” este preluat integral de delegat, care va lua toate masurile necesare in vederea operarii conforme a instalatiilor/ utilajelor. (11) Riscul de oferta denumit „forta majora” este distribuit intre delegat si delegatar. Producerea unui eveniment de forta majora care are ca efect imposibilitatea obiectiva a delegatului de a continua prestarea serviciului duce la incetarea contractului.

Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prev art. 53 alin. (1) din HG nr. 867/2016, avand in vedere Decizia CNSC nr. 311/C7/2988/81 din data de 9.2.2017, inregistrata la sediul EC cu nr. 1936/14.2.2017. Deoarece completarea art. 14 din contractul de concesiune cu analiza tuturor riscurilor identificate in Anexa nr. 9-Analiza riscurilor, nu s-a putut realiza in cadrul unui singur anunt, ca urmare a numarului limitat de caractere care pot fi scrise la aceasta sectiune, masurile de remediere din prezentul anunt vin in completarea celor transmise anterior.

In contractul de concesiune, art. 14 se completeaza astfel: (3) Riscul de cerere denumit „venituri sub estimarile previzionate” este distribuit intre delegat si delegatar. In situatia in care, pe parcursul a 12 luni calendaristice, veniturile din valorificarea deseurilor reciclabile sunt cu cel putin 40% mai mici decât estimarile care au stat la baza calculelor de fundamentare a tarifului aplicat, delegatul este indreptatit sa solicite delegatarului aprobarea unei modificari a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor. (4) Riscul de cerere denumit „inflatia” este distribuit intre delegat si delegatar, ajustarea tarifului, in functie de rata inflatiei comunicata de INS, se va face anual, conform formulei de calcul stipulata in Ordinul ANRSC nr. 109/2007. (5) Riscul de oferta denumit „mediu” este preluat integral de Delegat, acesta fiind responsabil pentru suportarea tuturor costurilor de decontaminare care apar pe parcursul executarii contractului, ca urmare a producerii unor contaminari ale mediului. (6) Riscul de oferta denumit „resurse financiare suplimentare” este distribuit intre delegat si delegatar. In cazul in care, datorita schimbarilor legislatiei in domeniu sunt necesare finantari suplimentare pentru realizarea unor lucrari de reconstructie, modificare, retehnologizare, aceste costuri vor fi suportate de Delegatar. Aceasta prevedere se aplica exclusiv situatiilor de operare conforma a serviciului. Remedierea oricarei situatii de practica neconforma este in sarcina delegatului. In cazul cresterii, pe parcursul a 12 luni calendaristice, cu peste 25 % a costurilor materiilor prime, materialelor, utilitatilor cu pondere semnificativa in fundamentarea tarifului, Delegatul este indreptatit sa solicite Delegatarului aprobarea unei modificari a tarifului. Se considera „materii prime, materiale, utilitati cu pondere semnificativa in fundamentarea tarifului” acelea pentru care valoarea costurilor reprezinta o valoare procentuala cel putin egala cu 20 % din valoarea tarifului fara TVA.

Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prev art. 53 alin. (1) din HG nr. 867/2016, avand in vedere Decizia CNSC nr 311/C7/2988/81 din 9.2.2017, inregistrata la sediul EC cu nr. 1936/14.2.2017. Masurile de remediere din prezentul anunt vin in completarea celor transmise anterior.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.2.2017 si in data de 23.2.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro