Servicii - 73887-2017

25/02/2017    S40    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Suceava: Servicii de imagistică medicală

2017/S 040-073887

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: Daniela Crap
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/262
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de diagnostic si tratament endovascular (manopera).
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
La sediul prestatorului.

Cod NUTS RO215

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Servicii de diagnostic si tratament endovascular angiografic(manopera), conform sectiunii Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 417 600 și 3 619 500 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

85150000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
24.4.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Acord-cadru de achizitie publica de prestari servicii de diagnostic si tratament endovascular (manopera) pentru o perioada de 24 de luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Prestari servicii de diagnostic si tratament endovascular (manopera)
1)Descriere succintă:
Servicii de diagnostic si tratament in infarctul miocardic acut AP-IMA - manopera 1. Coronarografie 2. Angioplastie 3. Angioplastie cu 2 stent 4. Angioplastie cu 3 stent 5. Angioplastie coronariana fara stent/aspiratie de tromb/tentative recanalizare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

85150000

3)Cantitate sau domeniu:
Min.-max. AC: Coron.: 120-135; Angio cu 1st: 480-500;cu 2st: 48-50; cu 3st: 24-30; Angio fara stent: 48-50.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 417 600 și 3 619 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitati minime – maxime ctr. subsecvent/servici 1. Coronarografie: minim 60 – maxim 70; valoare maxima contract subsecvent- 105 000 RON 2. Angioplastie cu 1 stent: minim 240 – maxim 250; Valoare maxima contract subsecvent - 1 312 500 RON 3. Angioplastie cu 2 stent: minim 24 – maxim 25; Valoare maxima contract subsecvent - 175 000 RON; 4. Angioplastie cu 3 stent: minim 12 – maxim 15; Valoare maxima contract subsecvent- 133 500 RON 5. Angioplastie coronariana fara stent/aspiratie de tromb/tentative recanalizare: minim 24 – maxim 25. Valoare maxima contract subsecvent - 87 500 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Proced. de achiz. -L. deschisa online. Se va incheia un AC de achiz. publica ptr. o perioada de 24 luni. Garantia de participare-in suma fixa de 36 195 RON. Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut. Crit. de calif. si selectie: ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prevazute la art. 164, 165, 167 din Lg. nr. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/form., Decl. privind neincadrarea in prev. art. 60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016; doc. justif. care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conf. art. 63, alin. 1) din LG 98/2016 coroborat cu art .21 (5) din HG 395/2016 ,pers. cu functii de decizie din cadrul AC în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: ec. Vasile Rîmbu - manager, dr. Doina Elena Ganea - dir. medical, ec. C-tin. Boliacu - dir. fin.- contabil, ec. C-tin Timofticiuc - dir. adm., ec. Daniela Crap – sef Birou Licitatii. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul ec. este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacit. profesionala de a realiza activitatile care fac ob. contr. Ofertantul va elabora of. tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
020741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
22.2.2017