Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 74107-2020

Submission deadline has been amended by:  151995-2020
14/02/2020    S32

Polska-Warszawa: Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu informacyjnego Schengen (system A2SISII)

2020/S 032-074107

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu informacyjnego Schengen (system A2SISII)

Numer referencyjny: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem umowy ramowej jest realizacja skutecznego rozwiązania ICT (to jest systemu A2SISII), który zapewni zespołom Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej dostęp do systemu informacji Schengen zgodnie z obowiązującymi rozporządzaniami (np. Rozporządzenie (UE) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oprogramowania ICT, które pozwoli zespołom EBCG na dostęp do systemu informacji Schengen — dalej system A2SISII, w tym na dostęp do wyników związanych z jego projektowaniem, opracowaniem, testowaniem, wdrożeniem i szkoleniem na potrzeby użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz administratorów. Przedmiotem umowy ramowej, która ma zostać zawarta w wyniku przetargu jest zapewnienie produktów i usług w celu wsparcia i utrzymania systemu A2SISII, a także przeprowadzenia zmian jego funkcjonalności oraz podstawowej infrastruktury technicznej w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie prawne, polityczne, organizacyjne i techniczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy ramowej, która ma zostać zawarta w wyniku przetargu jest zapewnienie produktów i usług w celu wsparcia i utrzymania systemu A2SISII, a także przeprowadzenia zmian jego funkcjonalności oraz podstawowej infrastruktury technicznej w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie prawne, polityczne, organizacyjne i techniczne. Umowa ramowe obejmie rozwój opracowania oprogramowania ICT w następujących obszarach:

— realizacja systemu A2SISII – realizacja aplikacji internetowej,

— realizacja systemu A2SISII – realizacja aplikacji mobilnej,

— usługi konserwacji na potrzeby systemu A2SISII – zapewnienie usług wsparcia i konserwacji,

— usługi nadzoru twórcy systemu A2SISII.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W razie potrzeby umowa ramowa może być przedłużana nie więcej niż 2-krotnie, za każdym razem na okres 1 roku i na tych samych warunkach.

Zamówienie obejmuje również wsparcie i konserwacje przez okres 6 miesięcy. W razie potrzeby usługi konserwacji mogą zostać przedłużone nie więcej niż 5-krotnie, za każdym razem na okres 6 miesięcy i na tych samych warunkach.

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki podano w dokumentach zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 198-480114
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2020