Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 74190-2022

11/02/2022    S30

Roumanie-Toplița: Équipements médicaux

2022/S 030-074190

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA
Numéro national d'identification: 4367400
Adresse postale: Strada: Victor Babes, nr. 3
Ville: Toplita
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535700
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: DANIELA LUNCAN
Courriel: administrativ@spitaltoplita.ro
Téléphone: +40 266342432/0266342835
Fax: +40 266342425/0266342835
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitaltoplita.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136635
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL-APARAT RX MOBIL

Numéro de référence: 4367400/2022/15.
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

In cadrul procedurii vor fi achizitionate APARAT RX MOBIL utilizat pentru tratarea pacientilor. Prin achizitionarea acestui aparat autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Echipamentul ce se va achizitiona, va contribui la sustinerea actului medical din spitalul nostru.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 494 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

spitalul municipal toplita

II.2.4)Description des prestations:

In cadrul procedurii vor fi achizitionate APARAT RX MOBIL utilizat pentru tratarea pacientilor. Prin achizitionarea acestui aparat autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Echipamentul ce se va achizitiona, va contribui la sustinerea actului medical din spitalul nostru.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: criteriu tehnic / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) la momentul prezentării - actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante :

Manager - IONITA ALEXANDRA DORINA;

Director Medical – BRAIC EMILIA

Director financiar-contabil - COTFAS GEORGETA DOINA;

Consilier juridic- LUNCAN DANIELA MARIA-Membru de rezerva in comisia de evaluare

Preș. cu rol de org. și reprez. comisie eval – LOKOS ENIKO - Birou Achizitii

Membru comisie evaluare – DR. TARAN DRAGOS FLORIN- Medic Specialist ATI

Membru comisie evaluare – DR. VIZITIU GEORGE ALEXANDRU- Medic specialist chirurgie generala

Membru comisie evaluare- DR. HINTEA ILEANA-medic primar radiolog

Membru comisie evaluare – DR. GAL CRISTINA TAMARA- Medic specialist radiologie

Membru rezerva – MORARU DORINA- Sef serviciu Administrativ

Membru rezerva – TRUTA ANGELA- Sef birou contabilitate

Furnizor de servicii de consultanta: ALINCO TOP CONSULTING SRL

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declaratie de angajament fata de procedura de achizitie (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic Declaratie conform Art 60 din Legea 98/2016.

Cerinta 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Justificare: Pentru ca sa functioneze legal in acest domeniu, Operatorii economici trebuie sa aiba atat codul CAEN (dovedind prin Certificatul ONRC) cat si Avizul de functionare, emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Avizele de functionare pentru Import, comercializare, depozitare, emise de Ministerul Sanatatii-inclusiv ANEXELE (in conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu completarile si modificarile ulterioare) - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic .

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/03/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/03/2032
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/03/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Clarificare -EROARE REDACTARE

Perioada minima de mentinerea ofertelor este de 120 zile NU 120 luni.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/02/2022