Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 74220-2017

28/02/2017    S41    Europeiska investeringsbanken - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Säkerhets- och skyddstjänster, Luxemburg

2017/S 041-074220

Förhandsmeddelande

Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Lionel Zenner
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eib.org

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhets- och skyddstjänster, Luxemburg

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79710000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinfordran kommer att delas upp i följande 4 delar:

Del 1: tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet.

Del 2: tjänster avseende säkerhetsrådgivning.

Del 3: tjänster avseende skyddsrådgivning.

Del 4: förar- och receptionstjänster.

Tjänsteleverantörens uppgifter kommer att vara att stödja skyddet av kundens anställda, lokaler, utrustning, kunskap och evenemang i Luxemburg från att utsättas för avsiktlig och/eller oavsiktlig skada genom att utföra olika tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet (del 1), tjänster avseende säkerhetsrådgivning (del 2), tjänster avseende skyddsrådgivning (del 3) samt förar- och receptionstjänster (del 4).

Ekonomiska aktörer (eller alla medlemmar i en grupp, om tillämpligt) kommer att tillåtas ansöka för delarna 1 och 4 eller för delarna 2 och 3. Det vill säga, ekonomiska aktörer (eller alla medlemmar i en grupp, om tillämpligt) som ansöker för del/delarna 1 och/eller 4 kan inte ansöka för del/delarna 2 och/eller 3 och vice versa.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Om samma ekonomiska aktör (eller samma grupp, om tillämpligt) skulle tilldelas kontrakt för 2 delar (dvs. delarna 1 och 4 eller delarna 2 och 3) kommer endast 1 kontrakt att undertecknas med den utvalda ekonomiska aktören (eller den grupp som tilldelas kontrakt, om tillämpligt) för båda delarna.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende säkerhetsrådgivning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster avseende säkerhetsrådgivning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende skyddsrådgivning

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
71317210
79417000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster avseende skyddsrådgivning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Förar- och receptionstjänster

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000
60170000
79992000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förar- och receptionstjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
25/05/2017

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Beväpnade säkerhetsansvariga: erfordrat rättsligt tillstånd att bära och använda tjänstevapen som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna i Luxemburg.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.5)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande publiceras endast i informationssyfte. Det är inte nödvändigt att registrera sig och/eller kontakta den upphandlande myndigheten. Ett meddelande om upphandling kommer att publiceras i ett senare skede (se punkt II.3).

Kontraktet kommer att träda i kraft 1.1.2018.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/02/2017