S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 74380-2014

Prikaži smanjeni prikaz

05/03/2014    S45    Ured za publikacije Europske unije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: AO 10460 — Pružanje usluga razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za mrežne stranice Ureda za publikacije korištenjem platformi Liferay i SparQL, IDOL i Webtrends

2014/S 045-074380

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ured za publikacije Europske unije
Poštanska adresa: 2, rue Mercier
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2985
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): gđa Maria Manuela Cruz
E-pošta: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Telefaks: +352 2929-42672

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://publications.europa.eu/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=387

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
AO 10460 — Pružanje usluga razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za mrežne stranice Ureda za publikacije korištenjem platformi Liferay i SparQL, IDOL i Webtrends
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostorije izvršitelja/prostorije Ureda za publikacije u Luxembourgu.

NUTS kod LU000

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
najveći broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 5

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 4

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 000 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je ovog poziva na dostavu ponuda pružanje usluga razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za mrežne stranice Ureda za publikacije korištenjem platformi Liferay i SparQL, IDOL i Webtrends.
Grupa 1: Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za mrežne stranice koje se temelje na platformama Liferay i SparQL, uključujući sve prilagodbe.
Grupa 2: Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za zajednički sloj indeksa i tražilice Ureda za publikacije, koji se trenutačno temelji na IDOL-u.
Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za Webtrends kao mrežnog analitičkog alata.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1: Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za mrežne stranice koje se temelje na platformama Liferay i SparQL, uključujući sve prilagodbe
1)Kratak opis
Grupa 1: usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za mrežne stranice koje se temelje na platformama Liferay i SparQL, uključujući sve prilagodbe.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

3)Količina ili opseg
Usluge povezane s razvojem, održavanjem, unaprjeđenjem i pomoći za mrežne stranice koje se temelje na platformama Liferay i SparQL, uključujući sve prilagodbe.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2: usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za zajednički sloj indeksa i tražilice Ureda za publikacije, koji se trenutačno temelji na IDOL-u
1)Kratak opis
Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za zajednički sloj indeksa i tražilice Ureda za publikacije (uključujući sloj kompatibilnost između platforme Liferay i IDOL).
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

3)Količina ili opseg
Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za zajednički sloj indeksa i tražilice Ureda za publikacije, koji se trenutačno temelji na IDOL-u (uključujući sloj kompatibilnost između platforme Liferay i IDOL).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3: usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za Webtrends kao mrežnog analitičkog alata
1)Kratak opis
Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za Webtrends kao mrežnog analitičkog alata.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

3)Količina ili opseg
Usluge razvoja, održavanja, unaprjeđenja i pomoći za Webtrends kao mrežnog analitičkog alata.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Vidi upute za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Cijena. Značaj 50

2. Kvaliteta. Značaj 50

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
AO 10460.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 23.4.2014
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.4.2014
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 7.5.2014 - 10:00

Mjesto:

Objekti Ureda za publikacije u Luxembourgu, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda može nazočiti po 1 predstavnik po ponuditelju. Poduzeća koja žele prisustvovati o svojoj namjeri moraju poslati obavijest, putem telefaksa ili e-poštom na prethodno spomenutu adresu, najmanje 48 sati unaprijed. Obavijest treba potpisati predstavnik ponuditelja; u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ponuditeljevo ime biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

Zahtjev za dodatnim informacijama podnosi se putem „sustava elektroničkog nadmetanja”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=387

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.2.2014