Leveringen - 74502-2020

14/02/2020    S32

Estland-Tallinn: Reparatie en onderhoud van schepen

2020/S 032-074502

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päästeamet
Nationaal identificatienummer: 70000585
Postadres: Raua tn 2
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10124
Land: Estland
Contactpersoon: Triinu Matso
E-mail: triinu.matso@rescue.ee
Telefoon: +372 53933275

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rescue.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1631884/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1631884/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Pääste

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Päästetöö paatide ostmine ning garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimine koos tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega

Referentienummer: 217768
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50241000 Reparatie en onderhoud van schepen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Riigihanke objektiks on päästetöö paatide komplektide ostmine koos garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimisega ning tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ning korras.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 286 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Päästetöö paadi komplektide ostmine

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521400 Reddingsboten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riigihanke objektiks on päästetöö paadi komplektide ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikatalituse asukohta, päästetöö paadi komplektide garantiiajal korraliste hoolduste garantiiremondi ja erakorralise remondi teostamine ning paadi ja haagise erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade ostmine. Lisaks tuleb läbiviia hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolitused.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Pakkumuse maksumus / Weging: 95.0
Kostencriterium - Naam: Päästetöö paadi ja haagise erakorralise remondi töötunni hind (EUR, km-ta) / Weging: 5.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 252 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Merepääste võimekusega päästetöö paadi komplekti ostmine

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521400 Reddingsboten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riigihanke objektiks on merepääste võimekusega päästetöö paadi komplekti ostmine koos selle tarnimisega hankija logistikatalituse asukohta, päästetöö paadi komplekti garantiiajal korraliste hoolduste, garantiiremondi ja erakorralise remondi teostamine ning paadi ja haagise erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade ostmine. Lisaks tuleb läbiviia hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolitus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Pakkumuse maksumus / Weging: 95.0
Kostencriterium - Naam: Päästetöö paadi ja haagise erakorralise remondi töötunni hind (EUR, km-ta) / Weging: 5.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/02/2020