Tjenesteydelser - 75057-2017

28/02/2017    S41

Danmark-København: Ingeniørvirksomhed

2017/S 041-075057

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Irene Gabel
E-mail: irga@dr.dk
Telefon: +45 28542257
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181230&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181230&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: medievirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: medie

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af teknisk ingeniørrådgivning i DR.

Sagsnr.: Teknisk ingeniørrådgivning
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DR udbyder 2 rammeaftaler indenfor teknisk ingeniørrådgivning. Der er tale om ydelser i henhold til danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«. De 2 rammeaftaler dækker hhv. Øst- og Vest-Danmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1. Øst-Danmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

DR Byen, København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate leveranceaftaler. Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR har option på 2 forlængelser á 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der på delaftalen modtages flere end 5 egnede ansøgere, udvælger DR ud fra nedenstående udvælgelseskriterier 5 ansøgere, som prækvalificeres til at afgive tilbud:

— Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på bredden og kvaliteten af de afgivne referencer.

— Det vil ligeledes blive tillagt vægt, at både små og mellemstore virksomheder er blandt de prækvalificerede ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er indarbejdet 2 optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2. Vest-Danmark

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Århus.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør, og hvor opgaver tildeles direkte via separate leveranceaftaler. Opgaverne vil i indhold svare til indholdet af danske ark og fri's ydelsesbeskrivelser for »Byggeri og planlægning« samt »Bygherrerådgivning«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR har option på 2 forlængelser á 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der på delaftalen modtages flere end 5 egnede ansøgere, udvælger DR ud fra nedenstående udvælgelseskriterier 5 ansøgere, som prækvalificeres til at afgive tilbud:

— Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på bredden og kvaliteten af de afgivne referencer.

— Det vil ligeledes blive tillagt vægt, at både små og mellemstore virksomheder er blandt de prækvalificerede ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er indarbejdet to optioner på hver 1 års forlængelse af rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Samlet omsætning

— Soliditetsgrad (egenkapital / totale aktiver X 100)

— Likviditetsgrad (omsætningsaktiver ekskl. varebeholdning / kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse X 100).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Soliditetsgraden skal være mindst 15 for det senest tilgængelige regnskabsår

— Likviditetsgraden skal være mindst 100 for det senest tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb, tidspunkter og kunde.

Der skal være tale om relevante tjenesteydelser, som omfatter leverancer inden for ydelsesbeskrivelserne for »Byggeri og Planlægning 2012« og »Bygherrerådgivning 2013«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenstående liste af kategorier skal alle være repræsenteret ved mindst 1 reference i ansøgningen (1 reference kan også indeholde flere af nedenstående kategorier):

— Energioptimering

— Brandteknisk rådgivning

— Lystekniske anlæg — styring og optimering

— Kontorbyggeri større end 5 000 m².

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til vedlagte rammeaftaleudkast. Ingen usædvanlige kontraktudførelsesvilkår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/04/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/11/2017

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens §171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2017