Tjenesteydelser - 75195-2021

12/02/2021    S30

Danmark-København: Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel

2021/S 030-075195

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Kongelige Teater
CVR-nummer: 10842255
Postadresse: August Bournonvilles Passage 2-8
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Øland
E-mail: rola@kglteater.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kglteater.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292976&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292976&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Kulturinstitution under Kulturministeriet
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koncessionsudbud af restaurationsdrift på Det Kongelige Teater

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af forpagtning vedrørende drift af Det Kongelige Teaters restaurationer. Forpagtning er opdelt i delaftale 1: Skuespilhuset og i delaftale 2: Operaen.

Varighed af kontrakten er 5 år med mulighed for forlængelse i 4 x 1 år.

Estimerede kontraktværdier/omsætning i denne bekendtgørelse er opgjort for 5 år.

Processen er en åben proces uden prækvalifikation men med forhandling. jf. udbudsbetingelserne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Koncessionsudbud af restaurationsdrift og catering Skuespilhuset

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55300000 Restaurationsvirksomhed og servering
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
55520000 Cateringvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af forpagtning vedrørende drift af Det Kongelige Teaters restaurant i Skuespilhuset. Udbuddet omhandler ligeledes catering i Skuespilhus og på Gl. scene.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Koncessionsudbud af restaurationsdrift og catering i Operaen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55300000 Restaurationsvirksomhed og servering
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
55520000 Cateringvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af forpagtning vedrørende drift af Det Kongelige Teaters restaurant i Operaen. Udbuddet omhandler ligeledes catering i Operaen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

- Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på min. 12 mio. DKK i det seneste revisorgodkendte regnskabsår (2019).

- Tilbudsgiver skal dokumentere via attest eller erklæring fra anerkendt bank at være i stand til at stille en bankgaranti på 250 000 DKK, jf. kontrakt punkt 27.

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 relevante referencer fra ansvar for drift af restauration.

Det er krav til referencer fra drift af restauration, at hver af disse referencer vedrører en restaurant med minimum 7,5 mio. DKK i årlig omsætning. Oplysninger om omsætning for restauration skal tydeligt fremgå af referencerne.

- Tilbudsgiver skal fremvise 2 relevante referencer i forhold til catering. For hver reference gælder, at tilbudsgiver skal have planlagt og afviklet catering for mindst 350 personer.

Referencer kan enten omhandle konference eller middag (tallerkenserveret).

Jævnfør nærmere i udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Arbejdsklausul

- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

- Anfordringsgaranti på 250 000 DKK.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Åben proces, hvor interesserede tilbudsgivere, der opfylder minimumskrav, kan indsende indledende tilbud i henhold til angivne frister. Herefter påregnes gennemført en forhandlingsfase inden tilbudsgivere vil blive bedt om endelige tilbud. Endelige tilbud vil danne grundlag for evaluering og tildeling, jf. udbudsbetingelser for nærmere oplysninger.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 12/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk, at der afholdes besigtigelser tirsdag den 23. februar 2021 i Operaen og torsdag den 25. februar 2021 i Skuespilhuset. Tilmelding senest 2 dage før via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt minimumskrav vedrørende omsætning ikke enkelt kan dokumenteres af ordregiver via opslag på cvr.dk bedes tilbudsgiver med det indledende tilbud medsende regnskab med krævede tal eller revisorpåtegnet attest med nødvendig oplysninger.

Tilbudsgivers evne til at stille en bankgaranti som krævet, skal dokumenteres via erklæring fra bank.

Referencer skal være kontaktbare. Der kræves ikke yderligere dokumention for reference.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Danmark har ikke et sådan nævn
By: xx
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2021