Υπηρεσίες - 75340-2018

20/02/2018    S35

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2018/S 035-075340

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3198
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αριθμός αναφοράς: GG-1459
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποσκοπεί στη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

Τμήμα 1 — Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού (πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο εκ παραλλήλου (μεταξύ 3 και 5)).

Τμήμα 2 — Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αλλαγής και διαχείρισης, που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό ((πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο εκ παραλλήλου (μεταξύ 3 και 5 φορέων της αγοράς)).

Τμήμα 3 — Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πρόσληψης προσωπικού (ενιαία συμφωνία-πλαίσιο).

Τμήμα 4 — Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και αξιολόγησης θέσεων εργασίας (ενιαία συμφωνία-πλαίσιο).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 800 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79414000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι μελλοντικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:

— Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, καθώς και του λειτουργικού μοντέλου επίτευξης στόχων).

— Διαχείριση ταλέντου και σχεδιασμός διαδοχής.

— Εσωτερική κινητικότητα.

— Στρατηγικός σχεδιασμός εργατικού δυναμικού.

— διαχείριση απόδοσης και ανάπτυξης (π.χ. ατοµικό σχέδιο ανάπτυξης).

— Ποικιλομορφία και ένταξη.

— Εμπορική επωνυμία και EVP.

— Διαδικασία ένταξης (on-boarding)

— Οργανωτική κουλτούρα και αφοσίωση των εργαζομένων.

— Αναλύσεις και αναφορές ανθρώπινου δυναμικού.

— Τεχνολογικές τάσεις ανθρώπινου δυναμικού.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η καλύτερη παροχή ανθρωπίνων πόρων, η Διεύθυνση Προσωπικού αναζητά πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι σε θέση να διεξάγουν ασκήσεις "οραματισμού" για όλους τους προαναφερθέντες τομείς - με υποστήριξη για τους επικεφαλής της Διεύθυνσης που επηρεάζονται περισσότερο.

Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτουν τις δυνατότητες για την παροχή ανάλυσης της αγοράς στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω - δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς / τράπεζες και τις καλύτερες δυνατές τρέχουσες πρακτικές και συμβουλές για τους προαναφερόμενους τομείς ανθρώπινου δυναμικού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Οι συμφωνίες-πλαίσιο θα συναφθούν για περίοδο 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ. Ενδέχεται να ανανεωθεί σιωπηρά για 2 διαδοχικές περιόδους 1 έτους, για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αλλαγής και διαχείρισης, που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79421000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι μελλοντικοί πάροχοι απαιτείται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αλλαγής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς.

— Τομέας 1 — Διαχείριση έργου: Υποστήριξη της υλοποίησης έργων ανθρώπινου δυναμικού για το προσωπικό, μέσω του καθορισμού της μεθοδολογικής προσέγγισης και της εκτέλεσης των παραδοτέων έργων - λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπτώσεις στα συστήματα τεχνικής υποστήριξης (IT) του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την παροχή παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων ανθρώπινου δυναμικού με τον καθορισμό δεικτών απόδοσης.

— Τομέας 2 — Διαχείριση αλλαγών: Υποστήριξη της παράδοσης των δραστηριοτήτων διαχείρισης αλλαγών για όλα τα έργα Ανθρώπινου Δυναμικού - από τον εντοπισμό των βασικών αλλαγών που εισήγαγε το έργο, μέχρι τον καθορισμό και την προσομοίωση αυτών των δραστηριοτήτων αλλαγής (π.χ. εκπαιδευτικά υλικά, προσομοίωση κατάρτισης, ορισμός σχεδίου επικοινωνίας, παραγωγή επικοινωνιακού υλικού κλπ. ).

— Τομέας 3 — Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών: Υποστήριξη τυποποίησης των εργασιών και διαδικασιών του προσωπικού, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Οι συμφωνίες-πλαίσιο θα συναφθούν για περίοδο 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ. Ενδέχεται να ανανεωθεί σιωπηρά για 2 διαδοχικές περιόδους 1 έτους, για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πρόσληψης προσωπικού (ενιαία συμφωνία-πλαίσιο).

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79311000 Υπηρεσίες ερευνών
79414000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο μελλοντικός πάροχος απαιτείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

— Έρευνα πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών

— Άλλες υπηρεσίες ερευνών και ανάλυσης.

— Διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς υποστήριξη των ερευνών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα συναφθεί για περίοδο 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ. Ενδέχεται να ανανεωθεί σιωπηρά για 2 διαδοχικές περιόδους 1 έτους, για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79311000 Υπηρεσίες ερευνών
79414000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο μελλοντικός πάροχος απαιτείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

— Έρευνα πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών

— Άλλες υπηρεσίες ερευνών και ανάλυσης.

— Διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς υποστήριξη των ερευνών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 550 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα συναφθεί για περίοδο 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ. Ενδέχεται να ανανεωθεί σιωπηρά για 2 διαδοχικές περιόδους 1 έτους, για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 12
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/03/2018
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/03/2018
Τοπική ώρα: 14:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατόπιν αιτήματος, το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/02/2018