Roboty budowlane - 75390-2017

28/02/2017    S41    - - Roboty budowlane - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy 

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2017/S 041-075390

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Okresowe ogłoszenie informacyjne

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
KRS Nr: 0000492350
ul. Puławska 28
Lublin
20-822
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Stasiak – Kierownik Sekcji Przetargów i Umów w Dziale Zakupów
Tel.: +48 814520412
E-mail: iwona.stasiak@lpec.pl
Faks: +48 817406032
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lpec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lpec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, z podziałem na odrębne zadania.

II.1.2)Główny kod CPV
45231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Na przedmiot zamówienia składa się kilkanaście odcinków sieci ciepłowniczej z przypisanym numerem budżetu, z których każde stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane, w tym odcinki sieci w rejonie: Czuby C16b-C18 M/00421/TCO/16; Czuby C18-C21 M/00413/TCO/16; Wołyńska M/00401/TCO/16; Piłsudskiego M/00422/TCO/16; Weteranów M/00412/TCO/16; Chodźki M/00301/TCO/17; Wolska M/00305/TC/11; Gliniana M/00301/TCO/16; Bronowice M/00302/TCO/13; Dolna 3-go Maja-Chmielna M/00024/TC/08; os.Skarpa M/00317/TCO/17; Puławska M/00318/TCO/17; Andersa M/00319/TCO/17; Kalinowszczyzna M/00337/TCO/17; Nałkowskich I/00405/TCO/17; Czeremchowa I/00402/TCO/17; Strzeszewskiego I/00406/TCO/17; Felin-Skalskiego I/00403/TCO/17; Bronowice-Droga Męczenników Majdanka, Śródmieście-Spokojna/Wieniawska, Bronowice-Droga Męczenników Majdanka/Jaskółcza I/00404/TCO/17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Sieci c. w rejonie: Czuby C16b-C18 M/00421/TCO/16; Czuby C18-C21 M/00413/TCO/16; Wołyńska M/00401/TCO/16; Piłsudskiego M/00422/TCO/16; Weteranów M/00412/TCO/16 planowana jest w ramach Projektu pn.: „Modernizacja s.c. na terenie m.Lublin” współfinans. ze śr. FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

Sieci c. w rejonie: Nałkowskich I/00405/TCO/17; Czeremchowa I/00402/TCO/17; Strzeszewskiego I/00406/TCO/17; Felin-Skalskiego I/00403/TCO/17; Bronowice-Droga Męczenników Majdanka, Śródmieście-Spokojna/Wieniawska, Bronowice-Droga Męczenników Majdanka/Jaskółcza I/00404/TCO/17 planowana jest w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego s.c. na terenie m.Lublin” współfiins.ze śr. FS w ramach POIiŚ 2014-2020. Odcinki s.c. w rejonie:Chodźki M/00301/TCO/17;Wolska M/00305/TC/11;Gliniana M/00301/TCO/16;Bronowice M/00302/TCO/13;Dolna 3-go Maja-Chmielna M/00024/TC/08;os.SkarpaM/00317/TCO/17; Puławska M/00318/TCO/17;Andersa M/00319/TCO/17;Kalinowszczyzna M/00337/TCO/17 będą realizowane śr. własnymi.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2017