Usługi - 75508-2017

28/02/2017    S41    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Kraków: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 041-075508

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

<regulation_20071370> (en_US)

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu i Komunikacji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Osoba do kontaktów: Grzegorz Sapoń
31-156 Kraków
Polska
Tel.: +48 126303380
E-mail: tk.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl
Faks: +48 126303382

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.malopolska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: organ władzy regionalnej – organizator publicznego transportu zbiorowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w okresie 25.2.2018 r. – 8.12.2018 r. – linie dowozowe do węzła przesiadkowego w Wieliczce.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport drogowy.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych:
Wieliczka – Byszyce – Świątniki Górne – Wieliczka
Wieliczka – Grajów – Świątniki Górne – Wieliczka
Wieliczka – Dobranowice – Świątniki Górne – Wieliczka
Wieliczka – Świątniki Górne – Świątniki Górne – Wieliczka
Wieliczka – Grabie – Świątniki Górne – Wieliczka
Świadczenie usług publicznych będzie się odbywać w okresie 25.2.2018 r. – 8.12.2018 r.
Przewozy będą uruchamiane na podstawie uzgodnionego rozkładu jazdy, skoordynowanego z rozkładem jazdy pociągów na linii Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko (Airport). Linie autobusowe będą pełniły funkcję dowozową do transportu kolejowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii użyteczności publicznej.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 25.2.2018
w dniach: 287 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.2.2017