Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 76351-2019

18/02/2019    S34

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2019/S 034-076351

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jedynak
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Tel.: +48 226012220
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pojazdów typu armatka wodna

Numer referencyjny: 19/Ctr/19/TJ/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk pojazdów typu armatka wodna (+2 sztuki w prawie opcji), przeznaczonych dla oddziałów/pododdziałów prewencji Policji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk pojazdów typu armatka wodna (+2 sztuki w prawie opcji), przeznaczonych dla oddziałów/pododdziałów prewencji Policji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na całą zabudowę i wyposażenie pojazdu po zabudowie co najmniej 5 lat / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy okresowe w ramach gwarancji na pojazd bazowy, na którym dokonano zabudowy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana wszystkich szyb kuloodpornych w kabinie załogowej po 5 latach eksploatacji pojazdu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wyloty rur wydechowych silnika głównego i silnika napędzającego pompę wody usytuowane nad nadwoziem pojazdu / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Hamulce postojowe dla każdej osi w pojeździe bazowym / Waga: 1
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/04/2019
Koniec: 17/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby dostarczanych pojazdów maksymalnie o 2 szt. w ramach prawa opcji. Wymagany termin realizacji zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji - dostawa/odbiór 2 sztuk pojazdów – do dnia 17.12.2020 roku.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700 000 PLN w formie określonej w art. 45 ust. Pzp oraz zapisami Rozdziału IX SIWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym: posiadania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2017 poz. 290).

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów: koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału, dotyczące:

1.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych),

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów::

5.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, POLSKA, w dniu 22.3.2019 r. o godz. 10:10.

Za pośrednictwem Platformy.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Warunki udziału oraz wymagane dokumenty określa Rozdział VI i VII SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenia i dokumenty wskazanie w Rozdziale VII ust. 5.1 i 5.2 oraz - w uszczegółowieniu informacji dot. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP - dokumenty wym. w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SIWZ.

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – Wykonawca składa wraz z ofertą:

2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego, określonych w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, Załącznika nr 3 do SIWZ wraz z zaznaczeniem poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego;

2.1 Kopię dokumentu dopuszczonego prawem, poświadczającego spełnienie wymogu w zakresie pojazdu bazowego, określonego w pkt. 1.1 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ, Rozdział V Wymagania techniczne, pkt 1), tj.:

„1.1 Dla pojazdu bazowego musi być wydany jeden z poniższych dokumentów:

— świadectwo homologacji typu pojazdu,

— świadectwo homologacji typu WE pojazdu,

— świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

— dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

— decyzję administracyjną właściwego organu, uznającą świadectwo homologacji typu, wydane na dany typ pojazdu przez właściwy organ innego, niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

— decyzję administracyjną właściwego organu, uznającą dopuszczenie jednostkowe pojazdu, udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z procedurą”.

2.2 Wykaz i lokalizacja (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi dla pojazdu bazowego. Zamawiający wymaga wskazania co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w Warszawie lub powiatach ościennych oraz co najmniej po jednej autoryzowanej stacji obsługi w województwach: śląskim, wielkopolskim i pomorskim.

3. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: Wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na Platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kgp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2019