Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 76594-2020

17/02/2020    S33

Belgicko-Brusel: Výzva na predloženie ponúk 19-078 – koncesia na kadernícke služby vo vnútornej pasáži budovy Altiero Spinelli v Bruseli

2020/S 033-076594

Oznámenie o koncesii

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/23/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Belliard 80, WIM 09P014
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Services assistance à la maintenance — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Prihlášky alebo prípadné ponuky sa musia odoslať na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výzva na predloženie ponúk 19-078 – koncesia na kadernícke služby vo vnútornej pasáži budovy Altiero Spinelli v Bruseli

Referenčné číslo: 06A50/2019/M078
II.1.2)Hlavný kód CPV
98320000 Kadernícke služby a služby salónov krásy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Koncesia na kadernícke služby vo vnútornej pasáži budovy Altiero Spinelli v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto koncesia je rozdelená na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Koncesia na kadernícke služby vo vnútornej pasáži budovy Altiero Spinelli v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Koncesia je pridelená na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Lehota trvania koncesie
Trvanie v mesiacoch: 84
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a stručný opis podmienok, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Účasť na tejto výzve na predloženie ponúk je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány členských štátov Európskej únie, ako aj pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány nečlenských krajín, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania, ktorá im umožňuje prístup k zákazke v rámci tejto výzvy na predloženie ponúk na základe podmienok uvedených v danej dohode.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie žiadostí alebo prijatie ponúk
Dátum: 19/03/2020
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2026.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Európsky parlament zorganizuje informačné stretnutie, ktoré sa bude konať 2.3.2020. Účasť na tomto informačnom stretnutí je dobrovoľná. Hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť, musia zaslať e-mailom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 pracovné dni pred stretnutím údaje týkajúce sa názvu spoločnosti a mena, pozície, čísla preukazu totožnosti a dátumu narodenia účastníkov. Zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/02/2020