Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 76660-2021

Submission deadline has been amended by:  208496-2021
15/02/2021    S31

Ελλάδα-Αθήνα: Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας

2021/S 031-076660

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Υ.Δ.Ε. - Τ.Π.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Λέκκα 23 - 25
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 105 62
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Εξαρχάκος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pexarh@madc.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://digitalplan.gov.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://digitalplan.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ψηφιακή διακυβέρνηση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«WiFi4GR — Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32510000 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης –WiFi (hotspots) στο διαδίκτυο, σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα, και η υποστήριξη λειτουργίας για 3 χρόνια.

Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν 2 access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι 3 ανά περιοχή.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 858 870.96 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32522000 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

EL - ΕΛΛΑΔΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης –WiFi (hotspots) στο διαδίκτυο, σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα, και η υποστήριξη λειτουργίας για 3 χρόνια.

Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν 2 access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι 3 ανά περιοχή.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης, θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, όπως:

— ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως ενδεικτικά:

– χώροι συνάθροισης κοινού

– χώροι αναμονής - μετακίνησης

– χώροι εκδηλώσεων

– σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος,

— κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής. Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου, για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Στο πλαίσιο του έργου, οι ανάδοχοι θα πρέπει:

1) να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (Σ.Σ.), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί περιοχή ασύρματης πρόσβασης, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων, και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης·

2) να εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες κ.λπ.) και υπηρεσιών, όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων·

3) να παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού, για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ανάδοχοι στον τόπο υλοποίησης του κάθε επιμέρους έργου υποχρεούνται:

— να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία απαιτείται σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου,

— να εγκαταστήσουν και θέσουν σε καλή λειτουργία το σύνολο των νέων συστημάτων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 858 870.96 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας - πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 14 740 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11 887 096,77 EUR - ΦΠΑ: 2 852 903,23 EUR).

Δικαίωμα προαίρεσης (25 % του προϋπολογισμού): ανέρχεται στο ποσό των 3 685 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2 971 774,19 EUR - ΦΠΑ: 713 225,81 EUR).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 18 425 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 24 %: 14 858 870,96 EUR - ΦΠΑ 24 %: 3 566 129,03 EUR).

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση στον ίδιο ανάδοχο της προμήθειας νέων αγαθών, όμοιων με αυτά που συμβατικά προβλέπονται στην αρχική εκτελεστική σύμβαση. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνει μία ή περισσότερες φορές, και σύμφωνα με τις τιμές που προσφέρθηκαν στον διαγωνισμό για την ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης, για τις αντίστοιχες μονάδες αγαθών και μέχρι εξαντλήσεως τού προϋπολογισμού της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των αρχικών και των νέων αγαθών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό προκήρυξης τής εκτελεστικής σύμβασης·

2) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση στον ανάδοχο επιπλέον φυσικού αντικειμένου, που συνίσταται στην προμήθεια νέων αγαθών, όμοιων με τις αυτά που συμβατικά προβλέπονται στην αρχική εκτελεστική σύμβαση. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνει με μία ή περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, και σύμφωνα με τις τιμές που προσφέρθηκαν στον διαγωνισμό για την ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης, για τις αντίστοιχες μονάδες αγαθών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του δικαιώματος προαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 % του προϋπολογισμού της εκτελεστικής σύμβασης. Η χρηματοδότηση της επέκτασης τού φυσικού αντικειμένου του έργου, μέσω ενδεχόμενης ενεργοποίησης τού σχετικού προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης πέραν του αρχικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού της προκήρυξης, θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.·

3) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση στους αναδόχους της συμφωνίας - πλαίσιο επιπλέον εκτελεστικών συμβάσεων, μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής εκτιμώμενης αξίας τής συμφωνίας - πλαίσιο.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Έργο «WiFi4GR — Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019), μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαίσιο, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100 % του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:

Α) Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία, στο πλαίσιο έργων επαρκούς μεγέθους, αντίστοιχου περιεχομένου και απαιτήσεων με το υπό ανάθεση έργο.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) συν το τρέχον, έργα συνολικού αθροιστικά συμβατικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου τού 1 000 000,00 EUR μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που να αφορούν:

— στην προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης, καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στα έργα αυτά θα περιλαμβάνεται αθροιστικά κατ' ελάχιστον εγκατάσταση 500 συσκευών ασύρματης πρόσβασης / δικτύωσης, με τουλάχιστον το 60 % των συσκευών σε εξωτερικούς χώρους,

— στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης δικτύων.

Σημείωση: σε έργα που ο υποψήφιος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, προσμετράται μόνο η συμβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του και για τα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου.

Β) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες, για την ανάληψη του έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται:

— να διατεθούν δύο (2) κατ' ελάχιστον υπεύθυνοι έργου και αναπληρωτής έργου με 8-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών έκαστος, εκ των οποίων να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικότητας / κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής,

— να διατεθούν δύο (2) κατ' ελάχιστον τεχνικοί υπεύθυνοι / διευθυντές με 5-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση έργων τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι να διαθέτουν πτυχίο τεχνικής εξειδίκευσης, ειδικότητας / κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών και έκαστος εξ αυτών να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 5 τουλάχιστον ολοκληρωμένων έργων υλοποίησης hotspots,

— να διατεθούν στην ομάδα έργου, 4 τουλάχιστον εξειδικευμένα στελέχη, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικότητας / κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής, με 4ετή τουλάχιστον εμπειρία, τα οποία να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

– εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

– εμπειρία σε έργα υλοποίησης επιτόπιων αυτοψιών, για την υλοποίηση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης

– εμπειρία σε αξιολόγηση απόδοσης ασύρματων δικτύων

– εμπειρία σε έργα υλοποίησης ή/και παραμετροποίησης συστημάτων διαχείρισης ασύρματων δικτύων

– εμπειρία σε έργα υλοποίησης ή/και διαχείρισης συστημάτων κεντρικού ελέγχου δικτύων και υπηρεσιών (Network and Services Operations Centre – NOC/SOC)

– εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (managed services Services Level Agreement - SLA).

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με την παρ. 1.7) της διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/03/2021
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/04/2021
Τοπική ώρα: 13:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/02/2021