Diensten - 77040-2023

07/02/2023    S27

Nederland-Rucphen: Snoeien van bomen

2023/S 027-077040

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 248-717255)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rucphen
Nationaal identificatienummer: 301705205
Postadres: Binnentuin 1
Plaats: Rucphen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4715 RW
Land: Nederland
Contactpersoon: Simone van Wel
E-mail: s.van.wel@rucphen.nl
Telefoon: +31 165349500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rucphen.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud bomen

Referentienummer: 2022-152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77341000 Snoeien van bomen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

Het betreft alle bomen binnen de gemeente Rucphen. Hierbij zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

- Rucphen;

- Schijf;

- Sprundel;

- Sint Willebrord;

- Zegge;

- Industrieterrein ‘De Nijverhei’ / Binnentuin.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden vanuit het onderhoud van bomen binnen de gemeente:

a. Opnemen boomveiligheidscontrole en onderhoudstoestand;

b. Snoeiwerkzaamheden aan bomen;

c. Verwijderen van bomen;

d. Verwijderen van stobben;

e. Grondverbetering t.b.v. bomen;

f. Planten van bomen;

g. Bijkomende werkzaamheden, waaronder verkeersmaatregelen en maatregelen in kader Wet natuurbescherming.;

h. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;

i. Inzet arbeid en materieel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/02/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 248-717255

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 02/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

Datum: 07-04-2023

Te lezen:

Datum: 21-04-2023

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 16-02-2023

Plaatselijke tijd: 10:31

Te lezen:

Datum: 02-03-2023

Plaatselijke tijd: 10:31

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Als gevolg van het later publiceren van de Nota van Inlichtingen heeft de Aanbestedende dienst de termijnen voor inschrijving verlengd.